Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

🎵 สมัครบัตรฯ UOB Grab หรือ UOB Lazada ผ่าน Rabbit Care รับฟรี! Airpods Gen 3 และ Rabbit Voucher มูลค่ารวม 12,790 บาท สนใจ คลิก! 💳

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก Delight Care
คลายกังวล เมื่อลูกน้อยเจ็บป่วย

เหมาจ่ายค่ารักษา สูงสุด 1.25 ล้านบาท ต่อปี
มะเร็งระยะลุกลามรับเพิ่มผลประโยชน์ต่อปี อีก 1 เท่า

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-FWD-Delight-Care--Childs-mb.jpg

ประกันสุขภาพ Delight Care
ช่วยบรรเทาค่ารักษา เมื่อลูกน้อยป่วยบ่อย

คุ้มครองเมื่อลูกน้อยป่วย

เด็กในวัยแรกเกิด มีแนวโน้มว่าจะเจ็บป่วยได้ง่าย การวางแผนเตรียมตัวเรื่องสุขภาพเพื่อลูกน้อยของคุณไว้ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

มอบการรักษาที่ดี

หากลูกน้อยเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนต้องเข้ารพ. แผนนี้ สามารถมอบการรักษาที่ดีจากรพ.ชั้นนำ ในเวลาอันรวดเร็วได้

แบ่งเบาภาระเรื่องเงิน

ทุกครอบครัวย่อมมีรายจ่ายมากมายต่อเดือน แผนนี้จะสามารถช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพของลูกคุณ และมีเงินเก็บไว้ใช้ในเรื่องอื่น

มั่นใจได้ เรื่องสุขภาพลูก เพราะดูแลให้ครบ

คุ้มครองค่ารักษาหลักล้าน

นอนรพ.เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง
ไม่จำกัดครั้ง สูงสุด 1,250,000 บาท

มอบค่าห้องสูง

มอบค่าห้อง สูงสุด 3,000 บาท/วัน
สูงสุด 365 วัน

มอบเงินชดเชยรายได้

มอบเงิน ค่าชดเชยรายได้ รายวัน
ให้คุณ ขณะที่นอนรพ.

อายุเด็ก ที่รับประกัน

รับประกันตั้งแต่อายุ
1 เดือน 1 วัน - 5 ปี

คุ้มครองเมื่อเสียชีวิต

มอบความคุ้มครองชีวิต
สูงสุด 150,000 บาท

มีค่ารับผิดส่วนแรก

มีความรับผิดส่วนแรก
20,000 บาท/ครั้งที่รับการรักษา

เข้าพักรักษาตัวได้ที่รพ.ทั่วไทย

เข้ารับการรักษาที่รพ.ในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

ซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้ สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง

เจอมะเร็งลุกลาม ก็ดูแล

รับเพิ่มผลประโยชน์ต่อปี อีก 1 เท่า
เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม

*เด็กอายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี บังคับต้องมีความรับผิดส่วนแรก

ตารางความคุ้มครอง

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ เหมาจ่าย (เอส)

ผลประโยชน์ ต่อปีกรมธรรม์ (บาท)

แผน 1 
750,000

แผน 2
1,250,000

ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน IPD

1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล วันละ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย)1,5003,000
- กรณีที่ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน180 วัน รวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล แล้วไม่เกิน 365 วัน

จ่ายตามจริง

2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบําบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
3. ค่าผู้ประกอบวิชาชพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด(ศัลยกรรม)และหัตถการต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยนอก OPD
6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้อง โดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

จ่ายตามจริง

7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชวโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ ประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาเนื้องอกและโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
บริษัทเพิ่มผลประโยชน์สูงสุด ต่อรอบปีกรมธรรม์อีก 1 เท่า ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัว ด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม

 

สําหรับความรับผิดส่วนแรกต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 
 

ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี : มีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  : สามารถเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งได้ หรือ แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกได้

 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สําหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามใบเสร็จของโรงพยาบาล แต่ไม่เกินจํานวนผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ สามารถยื่นบัตร Care Card ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ กับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

 

อายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถเลือกซื้อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาท (คุ้มครองและชำระเบี้ย ปีต่อปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี)

อายุ 3 ปีขึ้นไป สามารถเลือกซื้อค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล สูงสุด 1,000 บาทต่อวัน (คุ้มครองและชำระเบี้ย ปีต่อปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี)
 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก Delight Care โดย FWD ประกันภัย ดีหรือไหม?

Delight Care ให้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพลูกน้อยเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ครอบคลุมทุกค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1,250,000 บาท ต่อปี ถือเป็นประกันสุขภาพ IPD-OPD ที่ทำให้อุ่นใจไม่ว่าจะเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

 

พร้อมรับผลประโยชน์ต่อปีอีก 1 เท่า กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคคมะเร็งระยะลุกลาม สามารถเลือกทั้งแบบไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรกหรือแบบมีความรับผิดส่วนแรกตามเงื่อนไข และซื้อประกันสุขภาพ ดีไลท์ แคร์ ได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้อพ่วงกับกรมธรรม์ประกันสุขภาพของพ่อแม่

ประกันสุขภาพลูกน้อย Delight Care โดย FWD ประกันภัย คุ้มครองอะไรบ้าง?

ดีไลท์ แคร์ ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง เมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมถึงผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งในระยะลุกลาม ดังนี้

 

  • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุด 3,000 บาท/วัน (ไม่เกิน 365 วัน)
  • ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ(ICU) ค่าผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. ค่าเคมีบำบัด/รังสีบำบัด ล้างไต เหมาจ่ายตามจริง
  • กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม รับผลประโยชน์ต่อปีเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า หรือสูงสุด 1,250,000 บาทต่อปี
  • กรณีเสียชีวิตรับ 150,000 บาท

จุดเด่นของประกันสุขภาพลูกน้อย Delight Care โดย FWD ประกันภัย มีอะไรบ้าง?

ดีไลท์ แคร์ มีจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายครบทุกความต้องการรักษาพยาบาล ตั้งเเต่ค่าห้อง ค่าผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์ ไปจนถึงค่ารักษามะเร็ง พร้อมผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

 

ประกันดีไลท์ แคร์ สำหรับเด็กแบบมีค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ทำให้จ่ายเบี้ยประกันถูกกว่าประกันสุขภาพทั่วไปที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงกัน

 

นอกจากนั้นเเล้ว สามารถทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพเด็ก ดีไลท์ แคร์ ให้ลูกน้อยได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้อพ่วงกับกรมธรรม์ประกันสุขภาพของพ่อแม่อีกต่อไป ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มอิสระในการเลือกแบบประกันความคุ้มครองได้ครบตรงความต้องการ

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย Delight Care โดย FWD แบบมีค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ดีอย่างไร?

ดีไลท์ แคร์ มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบที่มีความรับผิดส่วนแรกและแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก หากผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี จะมีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งเเต่ 6 ปีขึ้นไป สามารถเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรก หรือแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกได้ ซึ่งข้อดีของการมีค่าความรับผิดส่วนแรกคือเบี้ยประกันจะมีราคาถูกกว่าแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสำหรับเด็ก Delight Care โดย FWD เหมาะกับใครบ้าง?

Delight Care เหมาะสำหรับทั้งเด็กเล็กและเด็กโตที่ควรต้องมีประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย เนื่องจากเด็กมีภูมิต้านทานที่น้อยกว่าและมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสมากกว่าผู้ใหญ่ รวมถึงพ่อแม่ที่ต้องการความคุ้มครองสุขภาพให้กับลูกน้อยในงบประมาณจำกัด

 

เพราะ ดีไลท์ แคร์ ให้คุณสบายใจ หากเจ็บป่วยไม่ว่าหนักหรือเบา ก็พร้อมดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาหากต้องนอนโรงพยาบาล รวมถึงช่วยประหยัดเงินให้กับพ่อแม่ได้เพิ่มเติมจากแบบประกันที่เลือกจ่ายค่าความรับผิดส่วนแรก ซึ่งจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าประกันสุขภาพแบบทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้