Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกัน Complete Care

จาก กรุงเทพประกันภัย

แคร์ครบทั้ง สุขภาพเหมาจ่าย โรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ รวมสูงสุด 3,000,000 บาท/ปี

MicrosoftTeams-image (18).png

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง Complete Care


 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ผู้ป่วยใน จาก กรุงเทพประกันภัย 
 

ความคุ้มครองแผน 3
ผลประโยชน์สําหรับค่าใช้จ่ายการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี กรมธรรม์ประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1,000,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

8,000

1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ต่อวัน (สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)16,000
2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

จ่ายตามจริง

2.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล
2.2 การรักษาโดยการผ่าตัด
2.2.1 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
2.2.2 ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด
2.3 ค่าดูแลโดยนายแพทย์ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2.4 การติดตามผลต่อเนื่องจากการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน
2.5 ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุรวมค่ารักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน
2.6 ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
2.7 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน


เบี้ยประกันภัยรายปี แผนประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ผู้ป่วยใน
 

อายุ (ปี)แผน 3
16 - 2018,500
21 - 2518,500
26 - 3019,000
31 - 3520,500
36 - 4025,500
41 - 4528,000
46 - 5028,000
51 - 5528,500
56 - 6035,000
61 - 65 
(ต่ออายุเท่านั้น)
35,000

 

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ PA For All
 

ความคุ้มครองแผน 8
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

1,000,000

- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

500,000

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

100,000

ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ชดเชยรายวัน สูงสุดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

500

ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

10,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม
เสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ

1,000,000

ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนักและอยู่ในภาวะหมดสติ (COMA) เนื่องจากอุบัติเหตุ(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

100,000


เบี้ยประกันภัยรายปี ประกันอุบัติเหตุ PA For All

 

ขั้นอาชีพ

อายุ (ปี)

เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากร)
แผน 8

กลุ่ม A

0 - 604,660
61 - 65*4,960

กลุ่ม B

0 - 605,460
61 - 65*5,860

 

* ช่วงอายุตั้งแต่ 61 - 65 ปี เป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์เท่านั้น

 

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง ประกันภัยโรคมะเร็ง Classic Cancer

ความคุ้มครองแผน 4
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
1. โรคมะเร็งที่ตรวจพบครั้งแรกทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง)

1,000,000

2. โรคมะเร็งผิวหนัง

200,000

 

เบี้ยประกันภัยรายปี ประกันมะเร็ง Classic Cancer

อายุ (ปี)แผน 4
1 - 344,580
35 - 449,250
45 - 5416,840
55 - 6024,510
61 - 65 
(ต่ออายุเท่านั้น)
เบี้ยประกันภัยตามอายุแรกเข้า

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา