Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกัน โรคร้ายได้เงินชัวร์
จาก ไทยประกันชีวิต

คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง
ตรวจพบรับเงินก้อน สูงสุด 1 ล้านบาท*

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน
*สำหรับความคุ้มครองแผน 5

Topbanner_TL-fit-ci_mobile.jpg

ประกันโรคร้ายได้เงินชัวร์ คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง สูงสุดหลักล้าน!*

ตรวจพบ 10 โรคร้าย รับเงินก้อน

คุ้มครองให้สูงถึง 10 โรคร้าย
ตรวจพบเมื่อไหร่ ก็ รับเงินก้อน ทันที

จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่สูญเปล่า

ไม่เป็นโรคร้ายก็ยังคุ้ม เพราะเมื่ออยู่ครบ
กำหนดสัญญารับ เงินคืนสูงสุด 100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*, **

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้

เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ
10 ปี หรือ 15 ปี พร้อมจ่าย
เบี้ยประกันภัยคงที่ ตลอดสัญญา

*สำหรับความคุ้มครองแผน 5
**หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บรัษัทฯ ได้มีการจ่ายให้กันผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)

หมดกังวลเรื่องสุขภาพ! เลือกประกัน โรคร้ายได้เงินชัวร์ จาก ไทยประกันชีวิต

คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง

ตรวจพบ 10 โรคร้าย รับเงินก้อน สูงสุด 1ล้านบาท*

คุ้มครองชีวิต

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 1 ล้านบาท*, **

เบี้ยไม่สูญเปล่า

อยู่ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน สูงสุด 1 ล้านบาท*, **

เบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา

สมัครแผนไหนก็จ่าย เบี้ยฯ คงที่
ตลอดสัญญา ไม่ปรับเพิ่ม

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ได้

สามารถเลือกชำระเบี้ยฯ ได้
10 ปี หรือ 15 ปี

อายุผู้สมัคร

สามารถสมัครได้ตั้งแต่
อายุ 16 - 50 ปี คุ้มครองถึง
อายุ 85 ปี

*สำหรับความคุ้มครองแผน 5
**หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายให้กันผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
จำนวนเงินเอาประกันภัย300,000500,000600,000800,0001,000,000
ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย10 ปี หรือ 15 ปี
 1. 1. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

1.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness)

20% ของจำนวนเอาประกันภัย หรือเท่ากับ
60,000100,000120,000160,000200,000
(เมื่อจ่ายผลประโยชน์นี้แล้วให้ความคุ้มครองในข้อนี้เป็นอันสิ้นสุด)
1.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Major Critical Illness)

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หักด้วยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น ข้อ 1.1 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)

2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
3. ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

แบบประกัน เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/10 และ เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/15 มีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร?

แบบประกัน เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/10 และ ประกัน เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/15 คือแบบแผนประกันโรคร้ายแรงจากไทยประกันชีวิต ที่พร้อมให้คุณคลายกังวล เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง เพราะคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น สูงสุด 200,000 บาท และระยะรุนแรงสูงสุด 1,000,000 บาท หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายให้กับผู้เอาประกันแล้ว (ถ้ามี) และยังคุ้มครองไปถึงกรณีที่เสียชีวิต สูงสุด 1,000,000 บาท หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายให้กับผู้เอาประกันแล้ว (ถ้ามี) อีกด้วย

 

โดยความแตกต่างของ แบบประกัน เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/10 และ แบบประกัน เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/15 จะมีความแตกต่างที่ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ที่ผู้ทำประกันสามารถเลือกได้ว่า จะชำระเบี้ยประกันเป็นระยะเวลา10 ปี หรือ 15 ปี นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกวิธีชำระเบี้ยประกันภัยได้ว่าจะจ่ายแบบรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน ซึ่งยืดหยุ่นได้ ขึ้นกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ


 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณารับประกันของบริษัทฯ  ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ จะถูกระบุอยู่ใกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

 

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

แบบประกันเลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/10 และ เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/15 ประกันโรคร้ายได้เงินชัวร์ จาก ไทยประกันชีวิต รับทำประกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่?

แบบประกัน เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ รับประกันตั้งแต่อายุ 16 ปี จนถึงอายุ 50 ปี และคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยด้วยทุกครั้ง

 

ประกันโรคร้ายแรง เหมาะสำหรับผู้ที่มีความกังวลค่ารักษาจากโรคร้ายแรง, ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองโรคร้ายแรง ซึ่งคุณสามารถปรึกษาได้กับ แคร์ เอเจ้นท์ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก แรบบิท แคร์ ที่พร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทุกขั้นตอนการทำประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง และประกันอื่น ๆ คลิกเลย!


 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยให้เป็นไิภปตามหลักเกณฑ์พิจารณารับประกันของบริษัทฯ  ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ จะถูกระบุอยู่ใกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

 • กรณีที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 383)

แบบประกัน เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ เป็นประกันโรคร้ายแรงที่คุ้มครองโรคอะไรบ้าง?

 แบบประกัน เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ดังนี้


กลุ่มโรคที่ 1 โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น (Early Critical Illness) บริษัทฯ ให้จ่ายความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นเป็นจำนวนเงิน 20% ของจำนวนเงินประกัน

 • โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 
  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ


กลุ่มโรคที่ 2 โรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Major Critical Illness) บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรงเป็นจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)

 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรั้งขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย 
  กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
  ไตวายเรื้อรัง
  โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  ภาวะโคม่า
  โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
  การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง


หมายเหตุ :

 

 • บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยจำกัดเพียง  โณคร้ายแรงเท่านั้น และจ่ายผลประโยชน์นีเพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์
 •  
 • เมื่อบริษัทฯ มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น แล้วให้ความคุ้มครองข้อนี้สิ้นผลบังคับลง โดยกรมธรรม์จะยังมีผลบังคับ ในส่วนของความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง หรือกรณีเสียชีวิต หรือกรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา หักด้วยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)
 •  
 • เมื่อบริษัทฯ มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง หรือกรณีเสียชีวิต หรือกรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครับกำหนดสัญญา หักด้วยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี) ให้ถือว่ากรมธรรม์สิ้นสุดลง 

หากตลอดระยะเวลาครบกำหนดประกันไม่เคยเคลมผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เมื่อครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนหรือไม่?

กรณีครบกำหนดสัญญาผู้เอาประกันภัยไม่เคยเคลมผลประโญชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืน 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้มีการให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว (ถ้ามี)

เงื่อนไขและหมายเหตุ

 • โรคร้ายได้เงินชัวร์” เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อกรมธรรม์ ดังนี้ 
  (1) เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/10” หรือ 
  (2) “เลกาซี ฟิต ซีไอ แคร์ 85/15” 
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกําหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับ จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจํานวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น 
 • การนําส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชําระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทําการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือ ผู้เอาประกันภัย 
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนําไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจํานวนที่จ่าย จริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎหมายตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383) *เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์ คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจาก การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2.การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 3.การประกันภัยโรค ร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว 
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอ เอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน 
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ พิจารณารับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ใน กรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น 
 • ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทําประกันภัย 

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา