Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

ขอวงเงินเพิ่มบัตรเครดิต

ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต คืออะไร?

โดยทั่วไปแล้ว วงเงินบัตรเครดิตที่สถาบันการเงินที่ออกบัตรเป็นผู้อนุมัตินั้น เจ้าของบัตรจะสามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ได้เป็นวงเงินจำนวนมากเท่าไหร่ สถาบันการเงินจะมีเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติวงเงินโดยคำนวณจากฐานเงินเดือนขณะสมัคร ดังนี้

  • เงินเดือน 15,000 – 30,000 บาท สถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินเดือน
  • เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท สถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน
  • เงินเดือน 50,000 บาท เป็นต้นไป สถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน

หลังจากมีการใช้บัตรเครดิตมาระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจมีความต้องการใช้งานบัตรเครดิตจำนวนที่มากขึ้น จึงนำมาสู่การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ดังนั้นการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตก็คือ การติดต่อกับสถาบันการเงินที่ออกบัตร เพื่อขอให้ดำเนินการเพิ่มจำนวนวงเงินบัตรเครดิตให้มีวงเงินที่มากขึ้นกว่าวงเงินเดิมที่เคยถือ

ทั้งนี้การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต สถาบันการเงินอาจต้องมีการพิจารณาหลายส่วน เช่น พฤติกรรมการใช้งานบัตรเครดิตจำนวนที่มากขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น รวมไปถึงความพร้อมในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของเจ้าของบัตร

ในการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต สามารถทำได้กี่วิธี?

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต เจ้าของบัตรสามารถติดต่อให้สถาบันการเงินดำเนินการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ 2 วิธี ได้แก่

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร คือ การที่เจ้าของบัตรเครดิตดำเนินการกรอกคำร้อง พร้อมยื่นเอกสารขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินที่ออกบัตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาใหม่ โดยวิธีนี้จะเป็นการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบไม่จำกัดระยะเวลาในการเพิ่ม

ทั้งนี้การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตในลักษณะนี้ จะเหมาะสำหรับเจ้าของบัตรเครดิตที่ใช้บัตรเป็นประจำและมีการบริหารจัดการการจ่ายคืนสม่ำเสมอ เต็มจำนวน รวมไปถึงเจ้าของบัตรเครดิตมีการอัปเดตรายได้เป็นประจำ ก็จะมีแนวโน้มที่เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินดำเนินการอนุมัติการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจมีเงื่อนไขในการพิจารณาแตกต่างเพียงเล็กน้อย

ซึ่งเอกสารสำคัญของการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ เอกสารเกี่ยวกับจำนวนเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้น หรือสำเนา Book Bank เพื่อแสดงรายรับหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงินจะใช้ในการพิจารณาว่าจะสามารถเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตของคุณได้จำนวนเท่าไหร่นั่นเอง

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว

การเพิ่มวงเงินแบบชั่วคราว คือ การที่เจ้าของบัตรเครดิตติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่ออกบัตร ในการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราวเท่านั้น วงเงินที่จะได้รับการอนุมัติเพิ่มจากวงเงินเดิม เจ้าของบัตรจะสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1 - 2 เดือน หรือเป็นงวด ๆ เท่านั้น

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตในลักษณะนี้ จะเหมาะกับเจ้าของบัตรเครดิตที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินแบบเร่งด่วน หรือในช่วงเวลาฉุกเฉินที่จำต้องใช้เงินด่วน อย่างเช่น การรักษาพยาบาล เพราะการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราวนี้ จะสามารถดำเนินการได้ในทันที การพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง หรือ 1 - 2 วัน โดยประมาณ

หากต้องการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ต้องทำอย่างไร?

หากคุณมีแผนต้องการจะขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่คุณถืออยู่ กับสถาบันการเงินผู้ออกบัตร สิ่งที่คุณควรทำก่อนดำเนินการยื่นเรื่องไปยังสถาบันการเงิน คือ

คุณต้องมีการรักษาเครดิตของคุณเป็นอย่างดี

การรักษาเครดิตเป็นอย่างดี ถือเป็นกฎหลักข้อแรกของการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต โดยการรักษาเครดิตเป็นอย่างดี ก็คือ การดำเนินการชำระหนี้คืนแบบเต็มจำนวนและตรงเวลาในทุก ๆ เดือน ที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการไม่เคยมีประวัติการชำระหนี้เกินกำหนดเวลาหรือค้างชำระหนี้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

ทั้งนี้หากเจ้าของบัตรสามารถรักษาเครดิตได้ตามเงื่อนไขข้างต้น ประวัติในการชำระหนี้ของเจ้าของบัตรจะถูกบันทึกเป็นเครดิตบูโร ซึ่งสถาบันการเงินจะสามารถนำข้อมูลจากเครดิตบูโรมาใช้ในการพิจารณาประกอบการอนุมัติขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตของคุณได้ทั้งการขอแบบชั่วคราวและการขอแบบถาวร

วางแผนการเงินก่อนขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

เมื่อคุณมีการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต นั่นหมายถึงคุณกำลังจะต้องมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่คุณผู้เป็นเจ้าของบัตร ควรพิจารณาเป็นอย่างดีก่อนดำเนินการขอเพิ่มวงเงิน โดยพิจารณาว่าต้องการเพิ่มขอวงเงินบัตรเครดิตมากเท่าไหร่ จึงเพียงพอกับการใช้จ่ายจริง รวมถึงควรพิจารณาขอบเขตความสามารถในการจ่ายคืนอย่างสม่ำเสมอว่าสามารถทำได้หรือไม่ร่วมด้วย

ซึ่งคุณอาจจะต้องทดลองแจกแจงรายละเอียดตัวเลขเงินที่ต้องจ่ายคืนเป็นรายงวดแต่ละเดือน เพื่อให้ทราบตัวเลขที่ชัดเจน เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ครบตามกำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการยื่นขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ควรศึกษาเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้น ๆ อย่างละเอียดอีกครั้ง

เลือกวงเงินในการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตให้เหมาะสม

วิธีที่จะทำให้คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินผ่านและไม่กลายเป็นภาระภายหลัง ก็คือการขอเพิ่มวงเงินโดยเพิ่มจากวงเงินปัจจุบันเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้คุณควรคำนวณวงเงินให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อลดการมีภาระหนี้สินที่มากเกินไป จนไม่สามารถจัดการหนี้บัตรเครดิตได้

ควรขอเพิ่มวงเงินบัตรเท่าไหร่ดี?

คุณสามารถคำนวณจำนวนวงเงินที่สามารถดำเนินการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินได้ โดยพิจารณาจากยอดเงินที่เหมาะสมที่คุณสามารถชำระคืนได้ในแต่ละเดือน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการค้างชำระหรือชำระคืนไม่ตรงเวลาไม่เต็มจำนวน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดดอกเบี้ยที่สูงและทำให้เกิดปัญหาด้านการเงินตามมาในภายหลัง

หากคุณไม่แน่ใจว่าควรขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตเท่าไหร่ดี คุณสามารถขอคำปรึกษาจากทางเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินผู้ออกบัตรให้ช่วยคำนวณได้ ทางเจ้าหน้าที่จะมีโปรแกรมที่สามารถคำนวณยอดที่เหมาะสมสำหรับคุณได้

อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจขอเพิ่มวงเงินทุกครั้ง คุณควรพิจารณาความสามารถในการชำระบัตรเครดิตเป็นสิ่งแรก เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด รวมไปถึงการวางแผนการใช้เงินและวางแผนการชำระคืนให้ดีเพื่อลดโอกาสในการค้างชำระและเกิดหนี้ภายหลัง

บัตรเสริมสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้หรือไม่?

นอกจากบัตรเครดิตบัตรหลักที่เจ้าของบัตรสามารถดำเนินการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินได้แล้ว บัตรเสริมก็สามารถดำเนินการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้เช่นกัน แต่การขอเพิ่มวงเงินบัตรเสริมจะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดแตกต่างไปจากบัตรเครติดหลัก โดยวงเงินบัตรเสริมที่เจ้าของบัตรจะสามารถขอจากสถาบันการเงินได้จะอยู่ที่ 25% หรือ 50% ของวงเงินบัตรหลัก หรือวงเงินสูงสุดที่จะสามารถขอเพิ่มได้เท่ากับจำนวนวงเงินบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถขอมากกว่านี้ได้

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตดีอย่างไร?

เมื่อคุณตัดสินใจขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตจากสถาบันการเงิน จะทำให้การใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วนเป็นไปได้ง่ายขึ้น เนื่องจากบางครั้งคุณอาจไม่มีเงินสดสำรองเป็นจำนวนที่มากพอในการใช้จ่ายแบบฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที อย่างเช่น ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ดังนั้นการขอเพิ่มวงเงินบัตรโดยเฉพาะแบบชั่วคราว ก็จะทำให้การใช้จ่ายแบบฉุกเฉินเร่งด่วนขณะนั้นไม่สะดุด

นอกจากนี้การขอเพิ่มวงเงินแบบชั่วคราวเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วยเช่นนี้ยังไม่ทำให้เสียเครดิตอีกด้วย เนื่องจากวงเงินที่ได้รับเพิ่มจะมีระยะเวลาเพียง 30 วันเท่านั้น จึงสามารถวางแผนการใช้เงินล่วงหน้าได้โดยไม่กระทบกับการใช้ชีวิตของคุณ และเมื่อระยะเวลาเพิ่มวงเงินชั่วคราวหมดลง วงเงินในบัตรเครดิตของคุณก็จะกลับมาเป็นวงเงินปัจจุบันปกติ

ถือว่าการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะจะทำให้คุณสามารถหมุนเงินได้มากขึ้น สามารถใช้จ่ายในเรื่องฉุกเฉินได้ทันท่วงที แต่สิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง คือ การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตนั้น อาจหมายถึงการเพิ่มภาระหนี้ที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้เงินแบบรอบคอบร่วมด้วย

หากต้องการสมัครบัตรเครดิต แรบบิท แคร์ มีบริการหรือไม่?

สำหรับใครที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นบัตรใบแรก หรือต้องการสมัครบัตรเครดิตเพิ่ม แรบบิท แคร์ เรามีบริการให้คำแนะนำในการเลือกสมัครบัตรเครดิต เพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น

  • บัตรเครดิต cashback หรือบัตรเครดิตเงินคืน ที่มีข้อดีในด้านการได้เงินคืนในทุก ๆ ครั้งที่คุณมีการใช้งานบัตร
  • บัตรเครดิตสะสมแต้ม ที่มีข้อดีในด้านการสะสมคะแนนบัตร เมื่อคุณมีการใช้งานบัตร เพื่อนำคะแนนที่สะสมไปแลกสิ่งของต่าง ๆ ตามเงื่อนไขกำหนดได้
  • บัตรเครดิตแลกไมล์ ที่มีข้อดีตรงที่หากคุณมีการใช้งานบัตรเครดิตเป็นประจำ จะสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกไมล์สำหรับใช้เดินทางซื้อตั๋วเครื่องบินฟรี หรือที่พักฟรีได้

คุณสามารถดูรายละเอียดบัตรเครดิตประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการได้ที่แรบบิท แคร์ นอกจากนี้เรายังมีบัตรเครดิตผ่อน 0% นาน 10 เดือน และบัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียม พร้อมข้อเสนอพิเศษจากสถาบันการเงินผู้ออกบัตรชั้นนำไว้บริการคุณด้วย

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา