Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ค้นหาสินเชื่อ

สินเชื่อธุรกิจ SME คืออะไร? ก่อนกู้เงินทำธุรกิจต้องรู้อะไรบ้าง?

ไม่ว่าเจ้าของธุรกิจจะต้องการเพิ่มกำลังผลิตหรือขยายกิจการอย่างรวดเร็ว หรือต้องการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรับมือกับปัญหาที่ทำให้ธุรกิจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สิ่งที่จำเป็นก็คือการวางแผนการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินสำรอง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรค ซึ่งการกู้เงินทำธุรกิจด้วยการกู้สินเชื่อธุรกิจ SME หรือสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กก็เป็นหนึ่งในวิธีการช่วยเจ้าของธุรกิจในเรื่องนี้ได้ วันนี้เราจะมาดูกันว่าสินเชื่อธุรกิจคืออะไร มีกี่ประเภท ต่างจากสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลอย่างไร และต้องรู้อะไรบ้างก่อนกู้เงินทำธุรกิจ

ทำความรู้จักสินเชื่อธุรกิจ SME

สินเชื่อธุรกิจ SME คือสินเชื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการรวงเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ หรือเพื่อลงทุนในกิจการหรือในสินทรัพย์ถาวร แตกต่างจากสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลที่เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม่จำเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน สินเชื่อธุรกิจมีทั้งแบบมีหลักประกันและมีไม่หลักประกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการกู้เงินทำธุรกิจแบบมีหลักประกันจะได้วงเงินสูงกว่าและมีระยะเวลาผ่อนนานกว่าสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักประกัน

ประเภทของสินเชื่อธุรกิจ SME มีทั้งหมด 4 ประเภท โดยแต่ละประเภทจะมีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ได้แก่ วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
  วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) เป็นประเภทของสินเชื่อธุรกิจที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาวงเงินจากสัดส่วนการลงทุนของลูกค้าและธนาคาร ตามความจำเป็นของโครงการ ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย วงเงินกู้ (T/L) มีหลักประกันเป็นเงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ บุคคลหรือนิติบุคคลค้ำประกัน ธนาคารจะให้เงินกู้ไปเต็มจำนวนหรือแบ่งเป็นงวด ๆ ผู้กู้จะผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามงวดที่ตกลงกันไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น การปลอดชำระหนี้เงินต้นในช่วงที่ยังไม่มีรายได้เข้ามา โดยพิจารณาวงเงินจากสัดส่วนการลงทุนของลูกค้าและธนาคารตามความจำเป็น

 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
  วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) เป็นประเภทของสินเชื่อธุรกิจที่เหมาะสำหรับการใช้เป็นวงเงินหมุนเวียน หรือใช้เป็นวงเงินฉุกเฉินโดยลูกค้าสามารถเบิกใช้วงเงินได้เกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีกระแสรายวันของลูกค้า ภายใต้วงเงินที่ธนาคารกำหนดให้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

 • วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) สำหรับสินเชื่อธุรกิจเป็นการให้กู้เงินระยะสั้นโดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ แทนการใช้เช็ค วงเงินจะพิจารณาตามความจำเป็น และอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง ระยะเวลาการกู้ในลักษณะนี้จะค่อนข้างสั้น โดยตั๋วแต่ละฉบับจะมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ธนาคารอาจใช้หลักประกันเป็นเงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคล หรือนิติบุคคลค้ำประกัน

 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)
  วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G) เป็นการให้กู้ระยะยาวโดยมีหลักประกันเป็นเอกสารหนังสือค้ำประกันจากบุคคลภายนอกหรือผู้ประกันในฐานะผู้รับผิดชอบในการชำระหนี้ ซึ่งหนังสือค้ำประกันสามารถเป็นของบุคคลภายนอก เช่น ธนาคารอื่น ๆ หรือบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของผู้กู้ วงเงินจะต้องเป็นไปตามขนาดของหนังสือค้ำประกัน ซึ่งจะถูกกำหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อธุรกิจ หรือจะเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้กู้และธนาคาร

ผลิตภัณฑ์ของแต่ละธนาคารจะประกอบด้วยประเภทสินเชื่อ 4 ประเภทนี้ แต่จะมีเงื่อนไข รายละเอียด และคุณสมบัติของผู้สมัครแตกต่างกันไป ผู้ที่สนใจกู้เงินทำธุรกิจจะต้องศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อนั้น ๆ และเปรียบเทียบหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้สินเชื่อธุรกิจที่ตรงตามความต้องการของตนเองมากที่สุด

เรื่องที่ควรรู้ก่อนกู้เงินทำธุรกิจ

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการขยายธุรกิจเดิมมักต้องการเงินลงทุนเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ก่อนที่คุณจะไปกู้เงินทำธุรกิจด้วยการกู้สินเชื่อธุรกิจกับธนาคาร คุณควรรู้เรื่องสิ่งที่สำคัญต้องทำก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการกู้สินเชื่อและเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างจากการขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ดังนี้

 • จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย
  ก่อนที่จะกู้เงินทำธุรกิจ คุณต้องมีการจดทะเบียนธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด เป็นต้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของธนาคารแต่ละแห่งในการกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินกิจการว่าเราดำเนินธุรกิจ SME อยู่จริง และเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ก่อนการกู้สินเชื่อธุรกิจ หากยังไม่มีทะเบียนการค้า คุณควรดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน

 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
  การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทำก่อนกู้เงินทำธุรกิจเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้สินเชื่อจากธนาคารได้อย่างสมบูรณ์ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบว่าธุรกิจมีรายได้เท่าไร และค่าใช้จ่ายเท่าไร ซึ่งจะช่วยในการวางแผนการเงินในอนาคตอีกด้วย ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ถูกต้อง ผู้ประกอบการจะต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การสต๊อกสินค้า เจ้าหนี้การค้า และลูกหนี้การค้าอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ และต้องทำการตรวจสอบบัญชีเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายจะเป็นหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบว่าผู้ประกอบการมีแหล่งรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารมีความมั่นใจในการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจให้กับ SMEs ในการกู้เงินทำธุรกิจอีกด้วย

 • เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
  การเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำก่อนกู้เงินทำธุรกิจ เนื่องจากจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจที่ต้องการกู้สินเชื่อจากธนาคาร โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบว่าเรามีแหล่งรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้การไม่ถอนเงินจากธนาคารในคราวเดียวกันหรือถอนเงินออกจากธนาคารบ่อย ๆ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องแจ้งธนาคารเกี่ยวกับยอดขายสุทธิในแต่ละเดือน ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับธนาคารเมื่อธนาคารต้องการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อให้กับ SMEs ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง

 • มีประวัติการจ่ายหนี้ที่ดี
  การบริหารจัดการเงินที่ดีและมีประวัติการจ่ายหนี้ที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องการกู้เงินทำธุรกิจโดยกู้สินเชื่อธุรกิจจากธนาคาร การจ่ายเงินตรงตามเวลาและไม่มีประวัติติดเครดิตบูโรจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ให้สินเชื่อ นอกจากนี้ ความสามารถในการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม หากมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้หรือติดเครดิตบูโรอาจทำให้ธนาคารไม่ได้ให้สินเชื่อหรือจำนองธุรกิจของคุณ ดังนั้น การบริหารจัดการเงินและการชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลามีความสำคัญอย่างยิ่งในการกู้สินเชื่อธุรกิจจากธนาคาร

หาเงินทุนตั้งต้นทำธุรกิจได้ที่ไหน

สินเชื่อธุรกิจ SME เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินทำธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการกู้สินเชื่อธุรกิจมักจะใช้เวลานานและมีเงื่อนไขกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครค่อนข้างซับซ้อน เช่น บางผลิตภัณฑ์อาจกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อน หรืออาจกำหนดให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกัน

ดังนั้น สำหรับใครที่ต้องการกู้เงินทำธุรกิจโดยเน้นการหาเงินทุนตั้งต้น สินเชื่อธุรกิจ SME อาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการวงเงินน้อย ๆ มาลองทำธุรกิจดูก่อนและยังไม่ได้มีประสบการณ์หรือคุณบัติเพียงพอที่จะกู้สินเชื่อธุรกิจได้ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลจึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการหาเงินทุนตั้งต้นสำหรับธุรกิจใหม่ เนื่องจากสมัครง่ายกว่าและเงื่อนไขในการอนุมัติวงเงินน้อยกว่า ถึงแม้ว่าจะได้วงเงินน้อยกว่าและมีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการกู้เงินทำธุรกิจไม่ว่าจะด้วยการกู้สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก หรือสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลต่างก็ต้องมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีระบบและเป็นระยะเวลา ไม่ควรใช้เงินกู้กับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และควรติดตามผลประกอบการของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้สามารถชำระเงินกู้ตามกำหนดได้อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรูปแบบดอกเบี้ยเกินกำหนด และควรศึกษาและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อก่อนทำการกู้สินเชื่อ

สินเชื่อที่ แรบบิท แคร์ แนะนำ

CardX SPEEDY LOAN
 • ผ่อนนานสูงสุด 24 และ 72 เดือน
 • วงเงินกู้ถึงหลักล้าน
 • อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
สินเชื่อบุคคลซิตี้
 • ผ่อนชิลๆ 60 เดือน
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
 • มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • ไม่เคยยื่นกับ Citi ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

LH Bank

 • ดอกเบี้ยต่ำ 8.88%/ปี*
 • วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท*
 • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน*
 • ไม่ต้องค้ำประกัน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
 • รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล TTB Cash2Go
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 • ไม่ต้องค้ำ
 • ดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก
 • ผ่อนได้นานสุด 60 เดือน
 • วงเงินอนุมัติสูง 5 เท่าของรายได้

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา