Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ข้อมูลทั่วไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นธนาคารที่เชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรในประเทศไทย ถือเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในประเทศ เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์กรนานาชาติ

ธกส. ก่อตั้งและเปิดทำการครั้งแรกเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 สำนักงานใหญ่แห่งแรก ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง โดยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และภารกิจหลักของธนาคารคือการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทยให้เติบโตแข็งแกร่งยั่งยืน

ชื่อของธนาคารเป็นผลมาจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและธนาคารสหกรณ์เกษตรของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงเป็นที่มาของชื่อ "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" หรือ ธกส.

ในตอนแรก เป้าหมายหลักของธนาคารคือการส่งเสริมการเกษตรให้เติบโตแข็งแกร่ง โดยให้สินเชื่อและบริการทางการเงินแก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของเกษตรกร ปัจจุบัน ธกส. ได้เติบโตเป็นธนาคารชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินแก่ภาคการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธกส. มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับแผนกลางและในระดับภูมิภาค มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย โดยให้บริการทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแก่ลูกค้าทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน พันธกิจหลักของธกส. คือการให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ผลิตภัณฑ์และการบริการของ ธกส.

ธนาคาร ธกส. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาภาคการเกษตรในประเทศไทยผ่านการให้บริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ มากมาย อย่างเช่น เงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากประจำ, สลากออมทรัพย์, เงินกู้ เงินฝาก, สินเชื่อและบริการจำนองที่ดิน, กองทุนธนาคารอิสลาม, เงินฝากระบบอิสลาม, สินเชื่อระบบอิสลาม, บริการการค้าต่างประเทศ, บริการโอนเงินต่างประเทศ, เช็คและตั๋วเงิน, ผลิตภัณฑ์บัตร, บัตรเดบิต และผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินด้านอื่น ๆ

คณะผู้บริหาร ธกส.

 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ประธานกรรมการ ธ.ก.ส.
 • นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส.
 • นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้แทนกระทรวงการคลัง, กรรมการ ธ.ก.ส.
 • นางภัทรพร วรทรัพย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง, กรรมการ ธ.ก.ส.
 • นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรรมการ ธ.ก.ส.
 • นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์, กรรมการ ธ.ก.ส.
 • นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรรมการ ธ.ก.ส.
 • นายอัมพร แสงมณี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย, กรรมการ ธ.ก.ส.
 • นายสุนทร ตาละลักษณ์ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น, กรรมการ ธ.ก.ส.
 • นายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการ ธ.ก.ส.
 • นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการ ธ.ก.ส.
 • นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการ ธ.ก.ส.
 • นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการ ธ.ก.ส.
 • นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ, กรรมการและเลขานุการ

ผลิตภัณฑ์และการบริการของ ธกส.

ธกส. มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้ามากมาย สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารได้จากแรบบิท แคร์ ที่รวบรวมมาให้ดังนี้

สินเชื่อลูกค้าบุคคลของ ธกส.

ชื่อสินเชื่อ 

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ

ดอกเบี้ยเริ่มต้น

ระยะเวลาผ่อนนานที่สุด

การค้ำประกัน

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ปี 2564/2565)

สินเชื่อส่วนบุคคล

วงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท 

 • เดือนที่ 1-6 ร้อยละ 0 ต่อปี
 • เดือนที่ 7 เป็นต้นไป คิดตามเรท MRR

36 เดือน

ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต)

สินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000  บาทMRR - 2ไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่วันกู้
 • ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของ ธกส.
 • จำนองที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย กู้ได้ในอัตราไม่เกิน 95% ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
 • บุคคลรับรอง หรือใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกัน
   
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท
(กรณีขอเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นทุนหมุนเวียน ให้กู้ได้ไม่เกิน 25% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบปีที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดของธุรกิจแฟรนไชส์, กรณีขอเงินกู้เป็นค่าลงทุนในกิจการ ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของค่าลงทุนทั้งหมดโดยลูกค้าจะต้องมีเงินทุนสมทบไม่น้อยกว่า 20% ของค่าลงทุนทั้งหมด)
 • เกษตรกร หรือบุคคล 1-3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย MRR-2 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ตามความเสี่ยงของประเภทธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน องค์กร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร 1-3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย MLR ปีที่ 4 เป็นต้นไป ตามความเสี่ยงของประเภทธุรกิจ
 • กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนระยะเวลาชำระสินเชื่อไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันกู้
 • กรณีเป็นค่าลงทุน ค่ะในการชำระสินเชื่อต้องคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันกู้
   
 • ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นประกันหนี้ได้ สูงสุดไม่เกิน 100% ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
 • บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • หลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
   
สินเชื่อเงินด่วน A-Cashสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท (เบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่)MRRไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทำหนังสือสัญญากู้เงิน จำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 
สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธกส.สินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินกู้สูงสุด 90% ฝากหรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน (เมื่อมียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท)
 • กรณีใช้เงินฝากประจำหรือออมทรัพย์เป็นประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น ๆ + 2% ต่อปี
 • กรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธกส.
ไม่เกิน 1  ปีสำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ

 

หมายเหตุ: *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ ผู้ให้อนุมัติกำหนด

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 

อีเมล : [email protected]


เบอร์โทรศัพท์ : 0-2558-6555

 

เวลาทำการ

 • เวลาทำการ : จ-ศ เวลา 08.30-15.30 น.
 • วันหยุด : ส-อ และวันหยุดนขัตฤกษ์

สถาบันการเงินในประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย โลโก้
ธนาคารกรุงเทพ โลโก้
ธนาคารกรุงศรี โลโก้
ธนาคารกสิกร โลโก้
ธนาคารออมสิน โลโก้
ธนาคารทหารไทยธนชาต โลโก้
ธนาคารซีไอเอ็มบี โลโก้.png
ธนาคารไทยพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โลโก้
ธนาคารทิสโก้ โลโก้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โลโก้
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โลโก้
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โลโก้
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารแห่งประเทศจีน โลโก้
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ โลโก้
ธนาคารซิตี้แบงก์ โลโก้
ธนาคาร UOB โลโก้
logo icbc bank
logo JPMorgan Chase Bank
bank RHB logo
bank of america logo
bank HSBC Thailand logo
bank Deutsche Bank logo
bank Mizuho logo
bank BNP Paribas logo
bank Indian Overseas Bank logo
Bank of Thailand logo
islamic bank logo
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ logo
Amoney Information logo
MoneyThunder Information logo
Promise Information logo
Kashjoy Information logo
LINE BK Information logo
logo เงินติดล้อ
finnix logo

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

เพราะเหตุใดจึงควรทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ธกส.?

เป็นที่ทราบกันดีว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นสถาบันทางการเงินที่มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกร การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารมีความสะดวกสบาย เพราะมีเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในความต้องการของอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงมีบริการทางการเงินหลากหลาย โดยเหตุผลที่คุณควรทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารมีดังนี้

 

ความน่าเชื่อถือของ ธนาคาร ธกส. 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นสถาบันทางการเงินที่มีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ มีความเป็นมายาวนานเป็นธนาคารที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย มีประสบการณ์ในการให้บริการทางการเงินในอุตสาหกรรมการเกษตรมาอย่างยาวนาน ได้รับการยอมรับในวงกว้างจากลูกค้าด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมและเหมาะสม รวมถึงมีความเข้มแข็งทางการเงิน โดยมีฐานะทางการเงินและทรัพยากรทางการเงินที่มั่นคง นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับองค์กรสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานท้องถิ่นในการสนับสนุนธุรกิจการเกษตร

 

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ครอบคลุม

ธนาคาร ธกส. มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครอบคลุมและครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งการบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อลูกค้าผู้ประกอบการ สินเชื่อลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม หรือองค์กร บริการเงินฝาก บริการเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต บริการธุรกิจต่างประเทศ บริการธุรกรรมทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าหากคุณต้องการทำธุรกรรมทางการเงินกับธกส. ก็มีบริการทางการเงินที่พร้อมให้บริการคุณอย่างครบครัน

จุดเด่นในการให้บริการของธนาคาร ธกส. คืออะไร?

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีจุดเด่นในการให้บริการ โดยแบางเป็นจุดเด่นในการให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

 

จุดเด่นด้านความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเกษตร :

ธกส.เป็นธนาคารที่มีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนับสนุนธุรกิจการเกษตร ในขณะเดียวกันก็ยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปด้วยเช่นกัน


จุดเด่นด้านการบริการที่ครอบคลุมและครบครัน :

ธนาคาร ธกส. มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครอบคลุมและครบครัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตร บัญชีธนาคาร เงินฝาก การโอนเงิน การรับชำระเงิน และอื่น ๆ


จุดเด่นด้านความเชี่ยวชาญในการให้บริการ :

ธนาคาร ธกส.มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการจัดการธุรกิจการเกษตร ในการวางแผนเรื่องเงินให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม


จุดเด่นด้านเทคโนโลยี :

ธนาคารได้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบันในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน อาทิเช่น การทำธุรกรรมออนไลน์ มีระบบการชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัย และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้ความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการของธนาคาร อย่างเช่น แอปพลิเคชัน ธกส. A-Shop สำหรับซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น


จุดเด่นบริการด้านความปลอดภัย : 

นาคารมีบริการ BAAC SMS Alert สำหรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติการทำธุรกรรมผ่านมือถือ เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวรายการเดินบัญชีต่าง ๆ รวมถึงบริการ BAAC Connect ที่เป็นบริการแจ้งเงินเข้า-ออกบัญชีเงินฝากของธกส.ผ่าน Line Official Account เป็นต้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบใดบ้าง?

ธกส.มีบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าหลากหลายรูปแบบ โดยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ธกส.ให้บริการมีดังนี้

 

 • บัตร ATM แบบธรรมดา
 • บัตร ATM ประเภทบัตรทอง 
 • บัตรเดบิต Prompt Card ประเภท A-Gen
 • บัตรเดบิต VISA ประเภท A-Green
 • บัตรเดบิต VISA ประเภท A-Smart
 • บัตร Smart Card ประเภท อสม.
 • บัตร Smart Card ประเภท อสส.
 • บัตร Smart Card ประเภท สพฉ.
 • บัตร Smart Card ประเภท A-School

 

โดยผู้ที่สามารถสมัครทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธกส.ประเภทต่าง ๆ ข้างต้นได้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลต่างสัญชาติ
 3. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีแบบกระแสรายวัน เป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว

ธนาคาร ธกส. มีแอปพลิเคชันใดให้บริการบ้าง?

เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการที่หลากหลาย ทางธนาคารจึงมีการสร้างแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยมีแอปพลิเคชันรองรับการใช้บริการธนาคาร ดังนี้

 

ธกส. A-Mobile Plus :

แอปพลิเคชันสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การเติมเงิน การจ่ายบิล ถอนเงินไม่ใช้บัตร ฝากสลาก และอื่น ๆ


Application ร้านน้องหอมจัง : 

เป็น App สำหรับร้านค้าในการใช้รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code ที่สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการได้จาก Mobile Banking ทุกธนาคาร


ธกส. A-Shop : 

แอปพลิเคชันสำหรับการขายสินค้าและบริการผ่านบัตรเกษตรสุขใจ โดยผู้ที่ลงทะเบียนในฐานะร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้าและบริการจะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช อุปกรณ์การเกษตร ข้าวสาร เป็นต้น

ซึ่งแอปพลิเคชันทั้งหมดของธนาคาร สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และระบบ iOS

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา