Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

Work Permit.png

Work Permit สำคัญแค่ไหนกับชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตในประเทศไทย

ในปัจจุบัน มีหลายธุรกิจหลายโรงงานที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น คนพม่า ลาว เพราะค่าแรงที่ถูกลง อย่างไรก็ตามคุณต้องศึกษากฎหมายไทยให้ดี เพราะหากคุณมีการจ้างแรงงานต่างชาติแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ถือว่าผิดกฎหมายไทย มีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้าง มีโทษปรับ 10,000 - 100,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน หากทำความผิดซ้ำอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Work Permit คืออะไร?

Work permit คือ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล เพื่ออนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศนั้น ๆ ทำงานในประเทศนั้นได้ตามกฎหมาย ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นหลักฐานว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องและเป็นกฎหมาย โดยส่วนใหญ่แล้ว การขอ work permit จะต้องอาศัยการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในรัฐบาลของประเทศนั้น และมีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาที่ต่างกันไปตามประเภทของวิชาชีพและสถานภาพของบุคคลดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ

Work Permit มีกี่ประเภท?

ใบอนุญาตทำงานที่ไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตท.๑๑, ตท.๑๕, และ ตท.๑๑ ซึ่งแต่ละประเภทมีเงื่อนไข ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้:

1. ใบอนุญาตทำงาน ตท.๑๑

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า WP. 11 มีลักษณะเป็นเล่มสีน้ำเงิน มีความกว้าง 12.7 เซนติเมตร และมีความยาว 8.89 เซนติเมตร โดยที่ ตท.๑๑ จะใช้สำหรับนักลงทุน แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน แรงงานนำเข้าตาม MOU หรือแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยลูกจ้างต้องใช้บัตรนี้ควบคู่กับบัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

2. ใบอนุญาตทำงาน ตท.๑๕

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า WP. 15 มีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลือง มีความกว้าง 14 เซนติเมตรและ มีความยาว 21 เซนติเมตร โดยที่ ตท.๑๕ จะใช้สำหรับแรงงานไป-กลับ หรือตามฤดูกาลตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

3. ใบอนุญาตทำงาน ตท.๑๑

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า WP. 11 หลายคนอาจจะสับสนเพราะชื่อเหมือนกับแบบแรก แต่เล่มจะมีลักษณะเป็นสีส้ม มีความกว้าง 12.7 เซนติเใมตร และ มีความยาว 8.89 เซนติเมตร โดยจะใช้สำหรับแรงงานในกิจการประมงทางทะเลทุกกลุ่ม

การขอ Work Permit ในประเทศไทย ทำได้อย่างไรบ้าง?

สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย จำเป็นต้องขอ Work Permit แต่การยื่นขอในอนุญาตทำงานในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด 3 กรณี ดังต่อไปนี้

 1. กรณีที่ไม่เคยมี Work Permit เลย สามารถยื่นขอได้ที่กรมการจัดหางาน
 2. กรณีที่มีใบอนุญาตแต่หมดอายุไปแล้ว สามารถทำใหม่ได้ที่กรมการจัดหางานตามข้อที่ 1
 3. กรณีมีใบอนุญาตทำงานอยู่แล้ว แต่ใกล้หมดอายุ คุณสามารถดำเนินการต่ออายุ ก่อนหมดอายุ 30 วัน

บุคคลใดบ้างที่ไม่ต้องขอ Work Permit Thailand?

สำหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นในการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit มีด้วยกัน 8 ประเภท ดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกคณะทูต
 2. สมาชิกของคณะกงสุล
 3. ตัวแทนของประเทศสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ
 4. คนรับใช้ส่วนตัวที่มาจากประเทศอื่น
 5. ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติภารกิจตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
 6. องค์การระหว่างประเทศ
 7. ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจเพื่อประโยชน์ในการศึกษาศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่พระราชกฤษฎีกากำหนดไว้
 8. บุคคลที่มีหรือไม่มีเงื่อนไขตามที่คณะรัฐมนตรีจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่

การขอ Work Permit ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ก่อนที่จะขอใบอนุญาตทำงานที่กรมจัดหางาน น้องแคร์ขอแนะนำให้คุณศึกษาให้ละเอียดว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียเวลา เพราะหากคุณเอกสารขาด ตกหล่น หรือไม่ครบ ก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับ Work Permit โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. แบบฟอร์ม ตท.1 (กรณีทำใหม่) หรือ ตท.5 (กรณีต่ออายุ)
 2. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป ไม่เกิน 6 เดือน
 3. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม และไม่เกิน 6 เดือน
 4. ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน
 5. หนังสือเดินทาง
 6. Visa Non-B (ก่อนหมดอายุ 45-60 วัน) และ Work Permit (กรณีต่ออายุ)
 7. หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน แจ้งผลอนุญาตให้ทำงาน
 8. ภงด.91 ของคนต่างชาติ (กรณีต่ออายุ)
 9. เอกสารสำคัญของบริษัทที่ว่าจ้างงาน
 10. เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ หรือนายจ้าง

อย่างไรก็ตามอาจมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารที่จะยื่นขอ หากยื่นขอใหม่จะเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท/ฉบับ แต่หากต้องการต่ออายุจะมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 750 บาท

คุณสมบัติของชาวต่างชาติในการขอ Work Permit Thailand มีอะไรบ้าง?

ก่อนทำการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน น้องแคร์ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคุณสมบัติของตัวคุณเองก่อน ว่าคุณสมบัติตรงไหม สามารถทำได้หรือไม่ โดยคุณสมบัติในการขอ Work Permit มีดังนี้

 1. มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือได้รับการอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยแบบชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT)
 2. ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานประเภทตลอดชีพ แต่มีความประสงค์อยากเพิ่มสถานที่ทำงานในประเทศไทยนอกเหนือจากที่ทำงานที่เก่า
 3. เป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 5. ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคต้องห้าม อาทิ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 6. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว เป็นระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

VISA กับ Work Permit ต่างกันยังไง?

รายละเอียด

VISA

Work Permit

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับขออนุญาตเพื่อเข้าต่างประเทศ โดยผู้ที่ขอไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น
เช่น คนไทย ขอวีซ่าเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศอเมริกา 

เป็นใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เช่น แรงงานต่างด้าว 

ประเภท

วีซ่าจะ มีทั้งหมด 6 ประเภทดังนี้

1. คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit VISA)

2. นักท่องเที่ยว (Tourist VISA)
3. คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant VISA)
4. ทูต (Diplomatic VISA)
5. ราชการ (Official VISA)
6. อัธยาศัยไมตรี (Courtesy VISA)

ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ตท.๑๑ หรือ WP. 11 เล่มสีน้ำเงิน
ตท.๑๕ หรือ WP. 15 แผ่นสีเหลือง 
ตท.๑๑ หรือ WP. 11 เล่มสีส้ม
 

สถานที่ขอเอกสาร

สถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ระยะเวลาของใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ในประเทศไทย ระยะเวลาของใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) มักจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือสถาบันที่ออกใบอนุญาตนั้น โดยทั่วไปแล้ว ใบอนุญาตทำงานมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุได้ในภายหลัง โดยต้องทำการต่ออายุก่อนหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งในบางกรณีอาจต้องมีการออกเอกสารหรือติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มเติม

นอกจากนี้ ในบางกรณี เช่น การทำงานในภาครัฐหรือการทำงานในสาขาอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาจมีการออกใบอนุญาตชั่วคราวที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งต้องต่ออายุก่อนหมดอายุด้วย ในการขอใบอนุญาตทำงาน ควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau) หรือ กรมการจัดหางาน (Department of Employment) เพื่อขอคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

กิจกรรมใดบ้างที่ไม่ต้องยื่นขอ Work permit ในประเทศไทย?

สำหรับชาวต่างชาติ มี 7 กิจกรรมที่คุณสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เข้าร่วมการประชุมและการสัมมนา
 2. เข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า เช่น งาน Expo
 3. เข้าเยี่ยมชมธุรกิจหรือพบปะเจรจาธุรกิจที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างธุรกิจ
 4. เข้ารับฟังบรรยายพิเศษและวิชาการ
 5. เข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค
 6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของตน
 7. ซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า

ทำไมใบอนุญาตทำงานในไทยจึงสำคัญกับชาวต่างชาติ?

เหตุผลที่ว่าทำไมชาวต่างชาติที่เข้ามาไทยควรจะมีใบอนุญาตทำงานเพราะ เวลาทำธุรกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยกับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสมัครบัตรเครดิต หรือขอสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อบ้านหรือคอนโด เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ Work permit ทั้งสิ้น

ชาวต่างชาติสามารถทำบัตรเครดิตที่ไทยได้หรือไม่?

จริง ๆ แล้วชาวต่างชาติสามารถทำบัตรเครดิตในประเทศไทยได้ แต่ต้องมีเอกสารและเงื่อนไข ดังนี้

 1. สำหรับชาวต่างชาติ จำเป็นต้องมีสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน
 3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 4. ใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit
 5. ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

ธนาคารที่ชาวต่างชาติสามารถไปทำบัตรเครดิตได้เมื่อมีเอกสารครบถ้วนและตรงตามคุณสมบัติ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

เรื่องที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับ Work Permit

Non-Immigration Visa Business หรือ Visa Non-B เป็นหนึ่งในใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงาน ซึ่งทำให้ใครหลายคนอาจเข้าใจผิดว่า มีแค่ Visa Non-B สามารถทำงานได้เลย แต่ในทางเป็นจริงแล้ว คุณยังไม่สามารถทำงานได้ และจำเป็นต้องมี ใบอนุญาตทำงาน Work permit Thailand ก่อน

โดยวิธีการยื่นคือ นำ Visa Non-B ที่ได้มาจากสถานกงสุล ประเทศนั้น ๆ หรือได้มาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้คุณนำไปยื่นขอ Work permit ที่กรมการจัดหางาน หรือกระทรวงแรงงาน อย่างน้อย 30-45 วันก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ

เหล่านี้คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่น้องแคร์พยายามรวบรวมมาให้คุณแล้ว หากคุณมีแพลนที่จะเดินทางมาในประเทศไทยทั้งมาทำงานหรือมาท่องเที่ยว อย่าลังเลที่จะสมัครบัตรเครดิตกับ แรบบิท แคร์ เพื่อเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการใช้จ่าย มาพร้อมกับตัวเลือกมากมายจากธนาคารชั้นนำ เช่น ซิตี้แบงก์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ และอื่น ๆ คุณยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรได้มากมาย เช่น รับคะแนนสะสม หากสนใจสมัครกับเรา โทรเลย 1438

ค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก

ซิตี้ แคชแบ็ก

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืน 10%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 10% ที่ BTS, MRT, คาเฟ่อเมซอน
 • เงินคืน 5% ที่ 7-Eleven, Grab, Watsons
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell และใช้จ่ายอื่นๆ
บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 6 หมื่น
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • X10 คะแนน ผ่าน Grab
 • X3 คะแนน หมวดร้านอาหารและช้อปปิ้งออนไลน์
 • ลูกค้าใหม่: รับเงินคืน 1,000฿ , รหัสส่วนลด Grab 2,400 ฿
บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 6 หมื่น
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • X10 คะแนน และส่วนลด 10% บนลาซาด้า
 • X3 คะแนน หมวดแฟชั่น สุขภาพ ท่องเที่ยว
 • รับโค้ดลาซาด้า 1,000 ฿ + บัตร Starbucks 200 ฿
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • ค่าธรรมเนียม กดเงินสด 1%
 • สิทธิพิเศษำในเดือนเกิด
บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เงินคืน 2,000 ฿ เมื่อสมัครบัตรทางออนไลน์
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • X5 คะแนน ผ่าน Rabbit Line Pay, Lazada, Shopee, e-wallet, Netflix, Spotify, Apple Music
 • X5 คะแนน หมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว
บัตรเครดิต-KTC-VISA-PLATINUM

เคทีซี วีซ่า แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ช้อปออนไลน์เงินคืน 10%
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • คะแนนใช้แทนส่วนลด ร้านค้าชั้นนำ
 • คะแนนไม่มีหมดอายุ
บัตรเครดิต เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

เคทีซี อโกด้า แพลทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • เป็นสมาชิก AgodaVIP Platinum
 • X2 คะแนน ใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับโบนัสเพิ่ม 250 คะแนน
บัตรเครดิต เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เครดิตเงินคืน 1%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 8 ล้าน
บัตรเครดิต เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ส่วนลด 1% ที่ปั๊มบางจาก
 • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 6 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 15% ที่ห้างชั้นนำ และหมวดร้านอาหาร
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 15% ที่ BTS ,MRT, 7-Eleven, Shopee, Grab
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
 • 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

ไทเทเนียม รพ.รามาธิปดี

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 2%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • บริจาค 0.2% ทุกยอดให้แก่ รพ. รามาธิบดี
 • เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 20 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% หรือ 0.79% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ทุก 20 บาท รับ 1 airasia point
 • รับ Platinum member airasia reward
 • ฟรี Aisasia Hot seat, สัมภาระใต้เครื่อง, เครื่องดื่ม
บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • สะสมไมล์จากสายการบินชั้นนำ
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล 24 ชม.
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1%
 • วงเงิน 2 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรก
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์

ทีทีบี โซ ฟาสต์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืนสูงสุด 3%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 3% ที่ปั๊มเอสโซ่
 • เงินคืน 3% หมวดอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง 6 ล้านบาท
shopee card kasikorn

Kbank-Shopee

ธนาคารกสิกรไทย

 • ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • X2 คะแนน เมื่อช้อปออนไลน์
 • X10 คะแนน เมื่อช้อปที่ Shopee Thailand
 • รับ 1% Shopee Coin
 • แลก 1,000 คะแนน รับโค้ด Shopee 150 บาท

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา