Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

🎵 รับฟรีก่อนใคร! หูฟัง Marshall Minor IV และ Rabbit Voucher มูลค่ารวม 10,990 บาท แค่สมัครบัตรฯ UOB ผ่าน Rabbit Care คลิก! 💳

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
Health เหมา สบายใจ
สบายตังค์
จาก ไทยประกันชีวิต

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
เคลมง่าย! ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา

* สำหรับความคุ้มครองแผน 4 และแผน 5
** ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลต่อคู่สัญญา

MicrosoftTeams-image (302).png

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย “Health เหมา สบายใจ สบายตังค์” มีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้าง?

เหมาจ่ายหลักล้าน

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล
สูงสุด 5,000,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์*

ไม่ต้องสำรองจ่าย

เข้ารักษาในโรงพยาบาลเมื่อไหร่ เคลมประกันง่าย
โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน**

ประหยัดเบี้ยประกันภัน

สำหรับคนที่มีสวัสดิการสุขภาพอยู่แล้ว สามารถเลือก ความรับผิดส่วนแรก ***ช่วยประหยัดเบี้ยประกันภัยได้

*สำหรับความคุ้มครองแผน 4 และแผน 5
**ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลตามคู่สัญญา
***ความรับผิดส่วนแรก (Deductable) แผน 3 และแผน 4 เท่ากับ 30,000 บาท และแผน 5 เท่ากับ 50,000 บาท

ไทยประกันชีวิต “Health เหมา สบายใจ สบายตังค์” คลายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ในแผนเดียว

คุ้มครองสุขภาพหลักล้าน

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล
สูงสุด 5,000,000 บาท/ รอบปีกรมธรรม์(1)

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นวันละไม่เกิน 30 บาท (2)

มอบเงินชดเชยรายได้

กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รับเงินชดเชยสูงสุด
2,000 บาท/วัน
(สูงสุด 500 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)

คุ้มครองค่าห้อง

รับเงินค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
สูงสุด 3,000 บาท/วัน (1)

เหมาจ่ายให้ครบ

กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ก็หมดกังวลเรื่องเงินค่ารักษา

ไม่ต้องสำรองจ่าย (3)

เคลมสะดวก

สมัครง่าย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เพียงตอบคำถามสุขภาพ 2 ข้อ เท่านั้น (4)

สิทธิลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัย ลดหย่อนภาษีได้
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

อายุขอเอาประกันภัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี - 70 ปี (5)(6)

(1) สำหรับความคุ้มครองแผน 4 และ แผน 5
(2) คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรายเดือน กรณีผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 18 ปี สำหรับความคุ้มครองแผน 3
(3) ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลตามคู่สัญญา
(4) เพื่อประกอบการพิจารณาการรับประกันภัย
(5) สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 61-70 ปี จะไม่สามารถซื้อความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันได้
(6) กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1) สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 18-60 ปี

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
 

แผนความคุ้มครอง Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ 

(หน่วย : บาท)

แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1) ผลประโยชน์กรมธรรม์ คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn)
1.1 กรณีครบกำหนดสัญญา* รับจำนวนเงินเอาประกันภัย50,000
1.2 กรณีเสียชีวิต** รับจำนวนเงินเอาประกันภัย50,000
2) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี
ผลประโยชน์สูงสุด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย500,0001,000,0001,000,0005,000,0005,000,000
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งไม่มีไม่มี30,00030,00050,000
อาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทยเท่านั้น
ผลประโยชน์์กรณีเป็นผู้ป่วยใน (ต่อการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1) ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อวัน1,5002,0002,0003,0003,000
- ค่าห้้องพัก ไอ ซี ยู ต่อวันจ่ายตามจริง (ข้อ 1 รวมกัน สูงสุด 365วัน)
2) ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ฯลฯ

 

จ่ายตามจริง

 

- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้านต่อครั้ง20,000 (สูงสุด 7 วัน)
3) ค่าแพทย์ตรวจรักษาจ่ายตามจริง (สูงสุด 365 วัน)
4) ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการจ่ายตามจริง
5) ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
6) ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ฯลฯ ต่อการเข้าพักรักษาตัวในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง*****

 

7) ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง 

ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง

 

จ่ายตามจริง

 

8) ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้ง 

ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

 

จ่ายตามจริง (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

 

9) ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือดกรณีไตวายเรื้อรัง ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริง

10) ค่ารักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา 

ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

จ่ายตามจริง

 

11) ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยจ่ายตามจริง
12) ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจ่ายตามจริง
13) ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็กจ่ายตามจริง
3) ผลประโยชน์ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1)***,****
3.1 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล วันละ 
(สูงสุดไม่เกิน 500 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)

 

1,000

 

1,0001,0002,0002,000

3.2 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

(Day Case) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน จำนวน 1 วัน

 

 

1,000

 

 

1,000

 

1,000

 

2,000

 

2,000

 

*กรณีที่เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่า ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
                    
** กรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์
                    
*** การจ่ายผลประโยชน์ข้อ 3.1 และ 3.2 รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 500 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
                    
**** กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือ หัตถการมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยใน หรือกรณี Day case) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 90 วัน ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
                    
***** ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) จ่ายตามจริง สูงสุด 2 ครั้งต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
        

 

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

จุดเด่นของ Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ คืออะไร?

คุณสามารถซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายได้ง่าย ๆ สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างชื่อ วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์เพียงไม่กี่นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทำประกัน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิตมีมากมาย ดังนี้:

 

 • ความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท : ประกันสุขภาพเหมาจ่ายคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สำหรับความคุ้มครองแผนที่ 4 และ 5 
 • วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย : หากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุก็หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล หากทำประกันสุขภาพเหมาจ่ายกับไทยประกันชีวิต
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ : คุณสามารถสมัครประกันสุขภาพเหมาจ่ายได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพเพียง 2 ข้อเท่านั้นเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย 
 • ประหยัดค่าเบี้ย : หากคุณเลือกทำประกันแบบจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก ค่าเบี้ยประกันจะถูกลง ทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย : คุณสามารถเคลมประกันกับบริษัทประกันได้ง่าย ๆ สะดวก ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายใด ๆ 
  นำไปลดหย่อนภาษีได้ : หากคุณซื้อประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิต คุณสามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 

ประกัน “Health เหมา สบายใจ สบายตังค์” เหมาะกับใคร?

แรบบิท แคร์ ขอแนะนำว่าประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ เป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ให้ความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ซึ่งเหมาะกับ:


1. ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองยามเจ็บป่วย : การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่คุณสามารถสร้างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณได้ด้วยประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ เพราะหากคุณเจ็บป่วยและจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาล บริษัทประกันก็จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าห้องไอซียู และอื่น ๆ

2. พนักงานบริษัท : สำหรับพนักงานบริษัทที่มีสวัสดิการพนักงานอยู่แล้ว แต่อยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติมยามเจ็บป่วย แรบบิท แคร์ ขอแนะนำประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่สามารถเลือกแผนคุ้มครองที่มีความรับผิดชอบส่วนแรกได้

3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ : คำนิยามของผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือผู้ที่เป็นนายจ้างตนเอง ไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือสัญญาอยู่ที่บริษัทไหน เช่น ฟรีแลนซ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการประกอบอาชีพและได้ผลตอบแทนเป็นรายได้ แต่ไม่ได้มีเงินเดือนที่ชัดเจนและตายตัว ดังนั้นประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ จะเหมาะสมมาก ๆ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ จะทำให้คุณคลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย เพราะจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริง และยังให้ความคุ้มครองค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล ในกรณีจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย

4. คนที่อยากซื้อให้คนที่คุณรัก : เนื่องจากประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องซื้อให้ตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถซื้อให้คนที่คุณรักได้ด้วยเช่นกัน หากคุณมีคนที่อยู่ข้างหลังเป็นคนที่คุณรักและห่วงใย ให้ประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์ คลายความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้คนที่คุณรัก

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองอะไรบ้าง?

แผนความคุ้มครองของประกันสุขภาพ ไทยประกันชีวิต แบ่งออกเป็น 5 แผน


แผนที่ 1 : ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์อยู่ที่ 5 แสนบาท และในกรณีเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะให้ความคุ้มครอง 1,500 บาท/วัน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันที่ 1,000 บาท 
แผนที่ 2 : ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์อยู่ที่ 1 ล้านบาท และในกรณีเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะให้ความคุ้มครอง 2,000 บาท/วัน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันที่ 1,000 บาท 
แผนที่ 3 : ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์อยู่ที่ 1 ล้านบาท และในกรณีเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะให้ความคุ้มครอง 2,000 บาท/วัน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันที่ 1,000 บาท 
แผนที่ 4 : ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์อยู่ที่ 5 ล้านบาท และในกรณีเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะให้ความคุ้มครอง 3,000 บาท/วัน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันที่ 2,000 บาท 
แผนที่ 5 : ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์อยู่ที่ 5 ล้านบาท และในกรณีเป็นผู้ป่วยใน บริษัทจะให้ความคุ้มครอง 3,000 บาท/วัน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันที่ 2,000 บาท 
** ความคุ้มครองในกรณีผู้ป่วยในจะคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล

 • กรณีอยู่ครบตามกำหนดสัญญาหรือเสียชีวิต ทุกแผนจะให้ความคุ้มครองเท่ากันที่ 50,000 บาท 
 • อาณาเขตความคุ้มครองจะครอบคลุมแค่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าแพทย์ ค่าหัตถการผ่าตัดเพื่อการรักษา ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ค่าล้างไตทางเส้นเลือด ค่ารักษามะเร็งโดยรังสี ค่ารักษามะเร็งโดยเคมีบำบัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัดเล็ก จะจ่ายตามจริง 

ซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกแผนประกันไหนดี?

จะเลือกซื้อประกันแผนไหน ควรพิจารณาตามมปัจจัย ดังนี้ 

 

 1. ดูความพร้อมของตนเอง : ก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายแผนใดก็ตาม น้องแคร์ขอแนะนำให้คุณประเมินตนเองก่อน ว่าสามารถจ่ายค่าเบี้ยไหวหรือไม่ โดยคำนึงจากรายได้ของคุณ หากงบถึงน้องแคร์ขอแนะนำให้คุณเลือกซื้อแผนประกันที่ 5
 2. ดูสวัสดิการที่มีอยู่ : ก่อนเลือกซื้อคุณควรพิจารณาว่าคุณมีกรมธรรม์ฉบับอื่นหรือมีสวัสดิการความคุ้มครองอื่น ๆ หรือไม่ เช่น ประกันกลุ่ม ประกันสังคม หากมีก็อาจจะเลือกแผนประกันที่รองลงมาได้

ทำไมต้องซื้อผ่าน แรบบิท แคร์?

หากคุณซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายกับ แรบบิท แคร์ เราพร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างคุณเสมอ เราจะคอยช่วยคุณประสานงานกับบริษัทประกัน มากไปกว่านั้นแรบบิท แคร์ ยังมีบริการ Care Center มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าคุณจะพบปัญหาอะไรสามารถติดต่อหาเราได้ตลอดเวลา บริษัทไทยประกันชีวิต เป็นพาร์ทเนอร์กับเรา ดังนั้นเราได้รับความไว้วางใจกับบริษัทไทยประกันชีวิตและมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี คุณสามารถสมัครผ่านเราได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทำได้ในช่องทางออนไลน์ ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาประกันสุขภาพเหมาจ่ายสักฉบับ อย่าลังเลที่จะสมัครผ่าน แรบบิท แคร์  

สมัครกับไทยประกันชีวิต น่าเชื่อถือจริงไหม?

ไทยประกันชีวิตเป็นหนึ่งในบริษัทจำกัดมหาชนในประเทศไทย อยู่คู่คนในมานานกว่า 80 ปี เพราะฉะนั้น ชื่อเสียง ความโด่งดัง และความน่าเชื่อถือมีสูงมาก บริษัทไทยประกันชีวิตมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมดูแลคุณเมื่อเกิดปัญหา มีระบบเคลมที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่ให้ลูกค้าทุกคนสามารถดาวน์โหลด “Thai Life Insurance” สามารถโหลดได้ทั้งใน IOS และ Android บนแอปมีฟังก์ชันให้คุณได้ใช้บริการมากมาย เช่น ดูหน้ากรมธรรม์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ ชำระค่าเบี้ยประกันภัย แจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย หรือติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  คุณสามารถเคลมผ่านทางแอปได้โดยตรง ทำได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน 


1. กรอกข้อมูล : คุณต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เกิดเหตุเจ็บป่วยและบอกสาเหตุ
2. อัปโหลดเอกสารใบรับรองแพทย์ : เวลาที่คุณไปรักษาตัวในโรงพยาบาล ใบรับรองแพทย์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะถูกใช้เป็นหลักฐานในการเคลมประกัน ดังนั้นห้ามลืมขอเป็นอันขาด 
3. กรอกข้อมูลรับเงิน : โดยทางบริษัทไทยประกันชีวิต จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของคุณโดยตรง

ข้อมูลที่ควรรู้เพิ่มเติมประกอบการทำประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์

"แบบประกัน Health เหมา สบายใจ สบายตังค์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อแบบประกัน ดังนี้

 

(1) คุ้มธนกิจ 99/99 (Nn)
(2) สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี
(3) สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (1)

 

• เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใด ๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้
ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น

• ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
รับประกันของ บริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย

• เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)

• เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่
เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)

*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิด
จากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2.การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก 3.การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา