บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดีกรุงเทพ / Mastercard

เงินคืนสูงสุด

2%

ทุกรอบบัญชี

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาทขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมรายปี

300

บาท/ปี

บริการที่จอดรถพิเศษ
บริการพิเศษที่โรงพยาบาล
  • รับเงินคืนสูงสุด 2% ทุกรอบบัญชี
  • บริจาคสมทบ 0.2% ทุกยอดใช้จ่าย
    ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

กรุงเทพ / Mastercard