ประกันสุขภาพ IPD-OPD

สิทธิอันเท่าเทียมจากรัฐบาล ที่ ผู้พิการ ควรจะได้รับ

ผู้เขียน : 9 Tails
Published August 19, 2017
ผู้พิการ ประกันสังคม

ผู้ด้อยโอกาสในสังคมเรียกได้ว่า เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา สาธารณสุข และการทำงาน รวมไปถึงผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เทียบเท่าคนอื่น สำหรับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ (พม.) แบ่งผู้ด้อยโอกาสเป็นดังนี้

  • คนยากจน หรือคนที่ไม่รายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
  • ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร เช่น ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ ไม่มีเลข 13 หลัก หรือบัตรที่ราชการออกให้
  • ผู้พ้นโทษ หรือผู้ที่ได้รับการปล่อยจากเรือนจำ

แต่ยังมีบุคคลในสังคมไทยอีกประเภทหนึ่งที่เหมือนจะมีโอกาสในสังคม แต่บางครั้งก็ถูกมองข้ามเพียงเพราะร่างกายไม่สมประกอบ ไม่ต้องเดาให้เสียเวลา เพราะเราหมายถึงผู้พิการ


ผู้พิการ กับโอกาสการทำงานในสังคม

คนพิการเรียกได้ว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเหมือนคนอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องมีคนคอยดูแล บางคนก็ช่วยเหลือตัวเองได้แทบจะเหมือนคนปกติ ถึงอย่างนั้นก็ตาม ผู้พิการก็ต้องหาเลี้ยงตัวเอง ใช่ว่าหัวใจจะพิการ

ผู้พิการบางคนไม่ถูกจ้างงานเพราะนายจ้างมองว่าอาจจะเป็นภาระ แต่รู้ไหมว่า ถ้าผู้พิการมีงานทำ หรือสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ด้วยตัวเองจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า เรียกได้ว่าการมีงานทำ ก็เหมือนการสร้างกำลังใจให้ตัวเอง ทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี


 [embed]https://youtu.be/5Uxj5p_oHKw[/embed]

ใช่ว่ารัฐบาลจะเฉยเมยกับผู้พิการ เพราะมองเห็นความสำคัญในเรื่องของคนพิการและต้องให้ความช่วยเหลือ จึงได้จัดสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้พิการ รวมถึงผู้พิการที่ต้องการเข้าทำงานก็สามารถทำได้ เพราะรัฐบาลได้กำหนดเอาไว้ว่า

สถานประกอบการต้องจ้างผู้พิการ  1 คนต่อพนักงาน 100 คน หากไม่ได้จ้างผู้พิการตามสัดส่วนนี้ เช่น บางสถานประกอบการมีตำแหน่งงานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานของผู้พิการ ก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการ เพื่อนำเงินไปใช้เป็นสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับผู้พิการต่อไป

แถมรัฐบาลยังให้สิทธิพิเศษกับสถานประกอบการที่จ้างผู้พิการเข้าทำงานอย่าง สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ถ้าสถานประกอบการใดจ้างผู้พิการมากพอ กำไรที่สามารถทำได้จากกิจการก็แทบจะไม่ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลเลยก็ว่าได้ เพราะรัฐบาลมองเห็นว่าสถานประกอบการนี้ช่วยให้ผู้พิการมีงานทำ รัฐเองก็สนับสนุนธุรกิจนั้น


 [caption id="attachment_7181" align="aligncenter" width="800"]ผู้พิการ ประกันสังคม (cc) : http://www.sevendaynew.com/[/caption]

สิทธิต่างๆ ของผู้พิการ ในระบบประกันสังคม

ถ้าผู้พิการเป็นคนในสังคม ก็หมายความว่า ผู้พิการก็ควรได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างประกันสังคมอย่างเท่าเทียมเหมือนคนอื่นๆ ด้วย ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า ประกันสังคมมีประโยชน์อะไร คุ้มครองอะไรบ้าง (เอาเป็นว่าคุ้มครองพอๆ กับประกันชีวิตเลยก็ว่าได้) ซึ่งสำนักประกันสังคม กล่าวว่า

ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งได้แล้ว

ซึ่ง นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ทุกกลุ่มคนในสังคมได้มีอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งกลุ่มผู้พิการกับการรับบริการสาธารณสุขของผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมที่กำหนดให้กองทุนประกันสังคม ทำการโอนสิทธิผู้พิการเป็นผู้ประกันตนไปใช้บริการจากโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งได้แล้ว โดย สปส. จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ให้บริการผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน ดังนี้

  • ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตนและใช้สิทธิบริการทางการแพทย์ของประกันสังคม

จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ประกันตนทั่วไป ได้แก่ เงินค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลลภาพ กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงาน กรณีชราภาพ (คุ้มครอง 7 ประการ)
  • รวมทั้งผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตนใช้สิทธิบริการของสปสช

สำหรับผู้พิการที่ใช้สิทธิบริการทางการแพทย์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ให้ สปส. จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ให้บริการผู้พิการ ที่เป็นผู้ประกันตนในอัตราเดียวกับ สปสช. โดยกรณีเป็นผู้ป่วยนอกให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง สามารถขอรับสิทธิประโยชน์กรณีอื่นจากสำนักงานประกันสังคมได้เช่นเดิม

จะเห็นได้ว่า ผู้พิการเป็นหนึ่งในบุคคลของสังคมที่ควรได้สิทธิอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเรื่องการรับผู้พิการเข้าทำงาน หรือสิทธิประกันสังคมที่ผู้พิการควรจะไดรับอย่างเท่าเทียม เพราะเงินประกันสังคมก็เหมือนเป็นการคุ้มครองชีวิต จ่ายค่ารักษาพยาบาล แถมยังเป็นการออมเงินไปในตัวอีกด้วย ซึ่งผู้พิการสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ที่ www.nhso.go.th หรือสอบถามเกี่ยวกับการจัดหน่วยบริการทดแทนที่สายด่วน สปสช. 11330

บทความประกันสุขภาพ IPD-OPD

Rabbit Care Blog Image 70693

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

สัญญาณสุขภาพ ที่สื่อสารผ่านปัญหาผิวของคุณ

เมื่อคนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี สิ่งเหล่านั้นจะแสดงออกมาผ่านทางสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายที่รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีความพร้อมที่จะกระทำสิ่งต่าง
IN-Wsible
31/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70497

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

7 สมุนไพรกินแก้ร้อนใน ดับกระหายคลายร้อน

บ้านเราต้องยอมรับว่า เป็นเมืองร้อนที่อากาศอบอ้าว ในบางครั้งถ้าได้รับความร้อนเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลได้ ส่งผลให้เกิดโรคตามช่องปากตามมา
ใบไม้ร่าเริง
13/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70432

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

อาการสายตาพัง Computer Vision Syndrome ที่คนยุคดิจิทัลต้องระวัง!

เมื่อโลกของเราเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล พฤติกรรมของคนเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ
IN-Wsible
11/05/2021