ประกันสุขภาพ IPD-OPD

จะทำอย่างไร? เมื่อป่วยคนละจังหวัดกับรพ.สิทธิประกันสังคม

ผู้เขียน : NP. Meaw :)
Published July 31, 2017

การเจ็บไข้ได้ป่วยดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปสำหรับมนุษย์เราไปแล้ว ไม่ว่าจะป่วยเพียงเล็กน้อยหรือป่วยหนัก  ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะเดินทางไปที่ต่างๆก็ตาม หลายคนจึงเลือกทำ ประกันสุขภาพ เพื่อหวังจะให้ช่วยลดรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอนาคตลงบ้าง

ส่วนใครที่ไม่มีประกันสุขภาพ แต่เป็นพนักงาน หรีอลูกจ้าง ไม่ว่าจะหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะไม่ว่ายังไงเรายังมีสิทธิประกันสังคม ที่เราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ เมื่อมีอาการเจ็บป่วย

และ แน่นอนหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ จะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

แต่หากในกรณีที่เราไปที่อื่นหรือเกิดป่วยขึ้นมากระทันหัน จะสามารถเข้ารับการรักษาต่างโรงพยาบาลได้หรือไม่ เรามีคำตอบมาให้แล้วค่ะ


ทำความรู้จักประกันสังคม

ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงิน สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และ ว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

ประกันสังคม

สิทธิประกันสังคม

 1. กรณีเจ็บป่วยทั่วไป  ประสบอันตราย

  ผู้ประกันตนจะได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างที่หยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ในจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตามจำนวนวันที่หยุดจริง

 2. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

  หากผู้ประกันตนมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลที่ผู้มีสิทธิประกันสังคมเลือกไว้ ผู้มีสิทธิประกันสังคม หรือญาติจะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้มีสิทธิประกันสังคมเลือกไว้ทราบด้วย เพื่อจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยผู้มีสิทธิประกันสังคมจะต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน แล้วจึงมาเบิกคืนกับทางประกันสังคมภายหลัง

 3. กรณีประสบอันตราย หรือบาดเจ็บฉุกเฉิน

  ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ผู้มีสิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้ระบุไว้ตามบัตรรับรองสิทธิได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิทราบด้วยโดยเร็ว ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ผู้มีสิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษา โดยไม่รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ 

  สิทธิประกันสังคม
 4. กรณีประสงค์จะทำหมัน

  ผู้มีสิทธิประกันสังคมสามารถเข้าทำหมันได้ ในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้มีสิทธิประกันสังคมเลือกไว้ในสถานพยาบาลนั้น ๆ โดยทางประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิประกันสังคมชาย ไม่เกิน 500 บาทต่อราย ส่วนผู้มีสิทธิประกันสังคมหญิง จะจ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย

 5. กรณีทันตกรรม

  ผู้มีสิทธิประกันสังคมเข้ารับการถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ไม่ว่าจะที่สถานพยาบาลแห่งใดก็สามารถเบิกเงินคืนได้ปีละไม่เกิน 900 บาทต่อครั้ง

 6. กรณีคลอดบุตร

  ผู้ที่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้งได้ต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร

 7. กรณีทุพพลภาพ

  ผู้มีสิทธิประกันสังคมที่ประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพ เช่น ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพ สามารถขอรับเงินชดเชยได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้เป็นผู้ทุพพลภาพ 

 8. กรณีเสียชีวิต

  ผู้มีสิทธิประกันสังคมที่เสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงาน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ สามารถขอรับค่าทำศพได้ 40,000 บาท

 9. กรณีว่างงาน

  หากผู้มีสิทธิประกันสังคมได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน สามารถติดต่อขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้ โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน และต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

ประกันสุขภาพ

อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นในกรณีที่เราไปป่วยต่างจังหวัดนอกเหนือจากเขตของโรงพยาบาลที่เราจะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ดังในสิทธิข้อ 2 ที่เกี่ยวกับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลนอกสิทธิประกันสังคมของเราได้ แต่ก็ต้องสำรองออกไปก่อนและจะมีการพิจารณาจากอาการป่วย สถานที่ เวลา และสาเหตุที่เจ็บป่วย ว่าผู้มีสิทธิประกันจะได้รับเงินทดแทนหรือไม่  เพราะ

หากเป็นการป่วยแบบธรรมดา ไม่เป็นกรณีฉุกเฉินจะไม่สามารถได้รับเงินคืนได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลตัวเองที่ดี หรือเป็นการเตรียมแผนสำรองในการดำเนินชีวิต สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ประกันสุขภาพ ทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งเพราะเราเองก็จะได้ไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายที่มากเกี่ยวกับการรักษา และสามารถรักษาได้ตามที่เราสะดวก ซึ่งหากสนใจที่จะทำประกันสุขภาพ  rabbit  finance สามารถช่วยแนะนำทางเลือกที่ดีที่ตรงใจและเหมาะกับลูกค้าได้

 

บทความประกันสุขภาพ IPD-OPD

Rabbit Care Blog Image 70693

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

สัญญาณสุขภาพ ที่สื่อสารผ่านปัญหาผิวของคุณ

เมื่อคนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี สิ่งเหล่านั้นจะแสดงออกมาผ่านทางสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายที่รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีความพร้อมที่จะกระทำสิ่งต่าง
IN-Wsible
31/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70497

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

7 สมุนไพรกินแก้ร้อนใน ดับกระหายคลายร้อน

บ้านเราต้องยอมรับว่า เป็นเมืองร้อนที่อากาศอบอ้าว ในบางครั้งถ้าได้รับความร้อนเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลได้ ส่งผลให้เกิดโรคตามช่องปากตามมา
ใบไม้ร่าเริง
13/05/2021
Rabbit Care Blog Image 70432

ประกันสุขภาพ IPD-OPD

อาการสายตาพัง Computer Vision Syndrome ที่คนยุคดิจิทัลต้องระวัง!

เมื่อโลกของเราเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล พฤติกรรมของคนเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ
IN-Wsible
11/05/2021