เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ส่องค่าปรับข้อหาจราจร หนักสุดถึง 2 หมื่นบาท

ผู้เขียน : คะน้าใบเขียว
Published January 25, 2021

จริงอยู่ ที่ค่าปรับจราจรนั้น จะมีการกำหนดค่าปรับต่างๆ ตามความผิด และมีการปรับลดเพิ่มในแต่ละปีไม่เหมือนกัน ขึ้นกับพิจารณาของทางการ  โดยอัตราค่าปรับข้อหากระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 - พ.ศ.2563 ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะ ไปเช็กกันดีกว่า 

 

ส่องค่าปรับข้อหาจราจร หนักสุดถึง 2 หมื่นบาท

 

ค่าปรับข้อหาจราจรต่างๆ 

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 - พ.ศ.2563

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ ผู้ขับขี่นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2563 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 • ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวน ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 - พ.ศ.2563” 

 • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 • กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

 

 

อัตราค่าปรับจราจรปี 2564

สำหรับกฎการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย จะละเว้นให้สำหรับ ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้ นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยม นอกจากนั้น จะยังมีอัตราค่าปรับ ตามต่อไปนี้

 

อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท

 • ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ใน ทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป
 • ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทาง แยกทีหลัง
 • กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 200 บาท
 • เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ100 เมตร
 • ขี่ จูง ไล่ ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ

 

อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท  ลดลงเหลือ  400

 • โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
 • นำรถยนต์ที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควันดำ ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทาง เดินรถ

 

อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  ลดลงเหลือ  500

 • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
 • ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถเข็นสำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ
 • ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด
 • นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ

 

อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท

 • วาง ตั้ง ยื่น หรือ แขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง การจราจร โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คน
 • เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมให้ผู้ โดยสารขึ้นหรือลง รถยนต์ในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุดเพราะติดการจราจร

 • ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตร
 • ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือ แสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที
 • ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิให้เคลื่อนย้าย

 • ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ
 • จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 เซนติเมตร
 • หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร

 • หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถ โดยไม่มีเหตุผลสมควร
 • จอดรถบนทางเท้า
 • จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์

 • จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก
 • จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
 • จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร

 • จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
 • ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง
 • ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ 150 เมตร
 • นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ

 

อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 • กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจร
 • ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด
 • ไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเมื่อทางนั้น มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ

 • กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร
 • ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ
 • ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร

 • ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่กำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ
 • นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ ในทางเดินรถ
 • ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง สว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร

 • ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
 • ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุก
 • ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้

 

อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

 • กลับรถที่ทางร่วมทางแยก (เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้)
 • หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ
 • ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมาย จราจรให้แซงได้

 • ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก
 • ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้สัญญาณมือหรือแขนหรือสัญญาณไฟ
 • เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ
 • ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

 

อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสง สะท้อน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้ เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
 • ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีสวนกันได้

 

อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอด นั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

 

อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร)
 • ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 

อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 - 20,000 บาท

 • ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

 

และนี่ก็คืออัปเดตของกฎจราจรสำหรับปีนี่ แต่ถ้าใครอยากซื้อรถยนต์ เข้าไปอัปเดตรถยนต์ใหม่ ราคาดี และซื้อขายสะดวกสบาย ที่ one2car.com

สนับสนุนบทความดี ๆ โดย Autospinn อย่าลืมติดตามเรื่องรถใหม่-รถมือสองก่อนใครที่นี่

อย่าลืม ประกันรถยนต์ข้อเสนอพิเศษ คลิกเลย ! Rabbit Care  

บทความเรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

Rabbit Care Blog Image 75109

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

First Jobber ต้องรู้! กับเทคนิคการเลือกหอพักให้ตรงใจและสบายกระเป๋าสตางค์

เป็นอย่างที่เรารู้กันดีว่า First Jobber หรือหนุ่มสาวในวัย 22-25 ปี เป็นช่วงวัยแห่งการเริ่มต้นหลายๆ อย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพึ่งเรียนจบ พึ่งเริ่มทำงานเป็นครั้งแรก
Thirakan T
17/11/2021
Rabbit Care Blog Image 74862

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

อุปกรณ์คุมกำเนิดสำหรับผู้ชายรุ่นใหม่ที่ช่วยลดการเคลื่อนไหวของอสุจิ ถูกสร้างขึ้นแล้วโดยนักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน

คนที่มีการตกไข่มักจะกลายเป็นคนที่ต้องจัดการกับการคุมกำเนิด ไม่ว่าจะเป็นยาคุมแบบเม็ด แผ่นแปะ ยาคุมแบบฝัง และห่วงอนามัย
Thirakan T
27/10/2021
Rabbit Care Blog Image 71059

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ส่อง Top 3 crypto Bitcoin Dogecoin และ Ethereum เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงฮิต?

นาทีนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักกับสกุลเงินเงินดิจิทัล หรือเจ้าเหรียญคริปโต อย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะได้รับความสนใจในฐานะค่าเงินแห่งอนาคตแล้ว
คะน้าใบเขียว
19/07/2021