ความบันเทิง

พระราชดำรัสของ “พ่อ” แก่พสกนิกรชาวไทย

ผู้เขียน : wacheese
Published October 22, 2017
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามจากนานาประเทศว่า ทรงมีความรัก และความห่วงใยต่อพสกนิกรเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงได้จัดตั้งโครงการพระราชทานต่างๆ แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่พระองค์รักมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งพระองค์ยังทรงมีพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ที่คอยชี้นำและเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนให้เป็นปกติสุขอย่างยั่งยืน

พระราชดำรัสของ “พ่อ” ที่สะท้อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่เป็นข้อคิดเตือนใจ รวมถึงพระราชทานคำชี้นำหลักการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระองค์ทรงเน้นย้ำอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทยดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ[caption id="attachment_10889" align="aligncenter" width="800"]หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอขอบคุณภาพจาก elcubo-wifi.com[/caption]ตัวอย่างเช่น จากพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541 ความตอนหนึ่งว่า…
“…เมื่อ ปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย…”“…พอเพียงมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น…”
จากพระราชดำรัสข้างต้นของพระองค์นั้น ทรงได้เป็นแนวทางแก่ประชาชนชาวไทยในการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย เมื่อปี 2540 ให้สามารถผ่านพ้นปัญหา และดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์ นอกจากจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศแล้ว ยังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยให้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายกลาง ด้วยหลักความ “พอเพียง” ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้ำกับประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดผลจากความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ ที่นำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ทำให้ได้รับการเชิดชูจาก องค์กรสหประชาชาติ ว่า เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทย และนานาประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดหลักปรัชญาของพระองค์ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนอีกด้วย[caption id="attachment_10890" align="aligncenter" width="800"]ในหลวง รัชกาลที่ 9 ขอขอบคุณภาพจาก pbs.twimg.com[/caption]

แนวคิดจากพระราชดำรัสของ “พ่อ” สู่การปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ในโอกาสต่างๆ เป็นข้อคิด และแนวทางที่หากพสกนิกรชาวไทยนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้ว จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข โดยแนวคิดจากพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่นำมาปรับใช้สู่การดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ดังเช่น
  • การใช้จ่ายอย่างประหยัด

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างง่ายนั้น อาจจะเริ่มจากการใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้จ่ายอย่างพอดี โดยเลือกใช้จ่ายในสิ่งของที่จำเป็น มีประโยชน์ และไม่ใช่สิ่งของที่ฟุ่มเฟือย หรือสิ่งของที่เป็นโทษต่อร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเป็นภัยร้ายแก่ประเทศชาติ ดังเห็นได้จากพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2502 ว่า
“การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”
  • รู้จักวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม

วิธีการวางแผนการใช้เงิน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ การแบ่งเงินเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยการแบ่งรายจ่ายที่จำเป็นออกไว้ก่อน เช่น ค่าทั้งค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สำคัญโดยการแบ่งค่าใช้จ่ายนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องพบกับปัญหาเงินไม่พอใช้จนต้องไปกู้หนี้ยืมสินในภายหลัง ซึ่งการกู้หนี้ยืมสินแม้จะเป็นเงินเพียงจำนวนเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง แต่ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องนำเงินไปลงทุนในสิ่งที่มีประโยชน์ ดังเห็นได้จาก พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2540 ว่า
การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ได้ อันนี้เป็นข้อสำคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ”[caption id="attachment_10891" align="aligncenter" width="800"]เศรษฐกิจพอเพียง ขอขอบคุณภาพจาก www.thairath.co.th[/caption]
  • การดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและพอดี

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเน้นย้ำหลักการดำเนินด้วยความพอเพียงอยู่เป็นประจำ แต่ประชาชนหลายคนเกิดความเข้าใจผิดจากการตีความหมายด้วยตนเองว่า การดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงต้องกระทำอย่างสุดโต่งให้มากที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่นำมาซึ่งความประหยัด ซึ่งผิดกับสิ่งที่พระองค์ทรงนิยามไว้มาก ดังเห็นได้จาก พระราชดำรัส ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันที่ 17 มกราคม 2544 ว่า
“...คนชอบเอาคำพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือทำเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจำกัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพื่อความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป...”
เห็นได้ว่า พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยในโอกาสต่างๆ นั้น เป็นหลักแนวคิดที่สามารถนำไปยึดถือปฏิบัติในการดำรงชีวิตได้โดยง่าย ซึ่งหากคุณนำแนวคิดจากพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้ว จะช่วยให้คุณสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนไปด้วยความสุข

บทความความบันเทิง

Rabbit Care Blog Image 61245

ความบันเทิง

เตรียมป๊อบคอร์น! ชวนส่องหนังและซีรี่ส์ “ซอมบี้เกาหลี”

สัปดาห์ที่แล้วมีภาพยนตร์ซอมบี้เกาหลีฟอร์มยักษ์อย่าง Peninsula ซึ่งเป็นภาคต่อของ Train to Busan ภาพยนตร์ที่ทำรายได้ถล่มทลายทั่วโลก วันนี้ Rabbit Care เลยจะพาเพื่อน ๆ
คะน้าใบเขียว
05/08/2020
Rabbit Care Blog Image 51318

ความบันเทิง

รวมฮิต 9 ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ชิงรางวัลออสการ์ ที่ต้องดู!

กลับมาอีกครั้งกับงานประกาศรางวัลภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ ที่เต็มไปด้วยความขลังของภาพยนตร์คุณภาพระดับโลกมากมาย และความเก่าแก่แต่ยังคงความ “เก๋า”
IN-Wsible
29/01/2020
Rabbit Care Blog Image 50473

ความบันเทิง

เตรียมเช็กอิน กับ 10 งานเคาท์ดาวน์ ทั่วไทย

ใกล้วันปีใหม่ คุณมีโปรแกรมไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนกันบ้างรึเปล่า? Rabbit Care มี 10 งานเคาท์ดาวน์ทั่วไทยมาฝากกัน สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ ออกไปชมแสง สี เสียง
คะน้าใบเขียว
22/12/2019