ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

พ.ร.บ. กฎหมายแรงงาน แก้ไขใหม่ รับรองไฉไลกว่าเดิม

ผู้เขียน : NP. Meaw :)
Published September 28, 2017
กฎหมายแรงงาน
พนักงาน ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความสามารถหรือใช้แรงงานในการทำงาน ทุกคนล้วนเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน ซึ่งการทำงานแต่ละที่ พนักงาน ลูกจ้างอย่างเราก็คงไม่ได้เจอเจ้านายที่ดีไปซะทุกคนแต่วันนี้!! มาแล้วจ้า มาแล้วว ข่าวดีสำหรับชาวใช้แรงงานอย่างเราๆ เพราะ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ร่างกฎหมายแรงงานล่าสุด เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างอีกเพียบ แหม่ๆ อย่างนี้ก็ค่อยชื่นใจยิ้มกันออกหน่อย

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หมายถึง  กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างทำงานด้วยความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร
กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อให้บุคคลทั้งสองฝ่ายได้มีความเข้าใจต่อกัน สามารถตกลงในเรื่องสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ในการทำงานร่วมกันได้
รวมทั้งกำหนดวิธีการยุติข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลถึงเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=-crFHdTku6o

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  2560

จากการที่ ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแก้ไข กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  2560 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ให้แก่ลูกจ้าง โดยร่างกฎหมายมีสาระสำคัญ ดังนี้
 1. กำหนดให้นายจ้างที่ผิดนัดการจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ลูกจ้างที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของค่าจ้าง
 2. เมื่อเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและนายจ้างใหม่ก่อนรับไปทั้งสิทธิหน้าที่
 3. กำหนดให้ลูกจ้างชายและหญิง หากทำงานในประเภทเดียวกัน มีปริมาณงานและคุณภาพของงานรูปแบบเดียวกัน ต้องได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งเพศ
 4. กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระจำเป็น โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานต่อปี  
 5. กำหนดให้ลูกจ้างสามารถลาตรวจครรภ์ 90 วัน ก่อนคลอดบุตรได้ โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 45 วัน
 6. กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง หากทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้รับค่าชดเชยไม่ต่ำกว่าค่าจ้างอัตราสูงที่สุด จำนวน 400 วัน จากเดิมกำหนดว่า หากทำงานครบ 10 ปี ให้รับค่าจ้างชดเชย 300 วัน

กฎหมายแรงงานซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแรงงานบ้างบางประการ คือ
 1. กำหนดเพิ่มเติมนิยาม “ค่าตอบแทน” ในมาตรา 5 หมายถึงเงินที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงาน นอกจากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
 2. กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง
 3. กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ลูกจ้างมีสิทธิของ “ค่าชดเชยพิเศษ” ในอัตราเดียวกับชดเชยเลิกจ้าง
 4. กำหนดให้เวลาการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าให้ แก่ลูกจ้างโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด
 5. กำหนดให้การดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไป หากนายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน หรือกรณีนายจ้างนำคดีไปสู่ศาล และได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแล้ว
 6. กำหนดให้การดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไปกรณีที่นายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ซึ่งแน่นอนว่า กฎหมายที่ออกมาย่อมส่งผลดีต่อลูกจ้าง ให้มีสิทธิประโยชน์ในการทำงานมากขึ้น แต่ก็ใช่ว่าจะยังไม่มีลูกจ้างในแบบอื่นๆที่ยังถูกกดขี่จากนายจ้างอยู่ ในส่วนตรงนี้กฎหมายก็จะต้องมีการดูแลและพัฒนาให้การดูแลคุ้มครองลูกจ้างอย่างทั่วถึง
การทำงาน ไม่ว่าจะนายจ้าง หรือลูกจ้างการใช้หลัก ใจเขา ใจเรา ยังได้ผลเสมอ สำหรับนายจ้าง หากดูแล เข้าอกเข้าใจ ใส่ใจลูกจ้างได้ดี ลูกจ้างก็จะมีใจรัก เต็มใจพร้อมใจจะทำงานให้ เช่นกัน สำหรับลูกจ้าง ตั้งใจทำงานรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำในที่ทำงาน ขยันขันแข็ง นายจ้างเห็นมีหรือที่จะไม่รัก เมื่อลงเรือลำเดียวกัน นายจ้างและลูกจ้างก็ควรจะให้ความร่วมมือที่ดีต่อกัน เพราะนั่นส่งผลดีต่อทั้ง 2 ฝ่าย เหมือนกันในปัจจุบัน คนมีงานทำใช่ว่าจะไม่ได้รับความเสี่ยงใดๆ อาจจะถูกไล่ออก หรือ ถูกยกเลิกการจ้างเมื่อใด ดังนั้น หากมีหนทางที่ดีที่จะเป็นการออมเงิน หรือเป็นการบริหารเงินในระหว่างมีงานทำก็ควรที่จะทำ นั่นก็คือ การทำประกันชีวิต ที่จะเป็นการออมอีกรูปแบบ ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการดูแลทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาด้วย หากสนใจ หรืออยากสอบถามว่า ประกันสุขภาพที่ไหนดี Rabbit Care สามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำดีๆ สำหรับคุณได้

บทความประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

Rabbit Care Blog Image 70336

ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

พ่อแม่มือใหม่ บริหารการเงินอย่างไรให้รุ่งเงินไม่ช็อต

วางแผนออมเงินให้ลูกแบบไหนดี การวางแผนการเงินให้แก่ลูกน้อยนั้นถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น เริ่มตั้งแต่ลูกจะเริ่มเรียนอนุบาลที่โรงเรียนอะไร
ใบไม้ร่าเริง
05/05/2021
Rabbit Care Blog Image 67530

ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

References สำคัญแค่ไหน เมื่อต้องยื่น resume สมัครงานใหม่?

สำหรับคนวัยทำงานแล้ว การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการลาออกจากงาน เรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอตลอดชีวิตการทำงาน
IN-Wsible
02/04/2021
Rabbit Care Blog Image 68704

ประกันชีวิตออมทรัพย์และการลงทุน

หารายได้เสริม จากอาชีพยอดฮิตบนโลกออนไลน์ (ฉบับนักศึกษา)

ในโลกแห่งยุคดิจิทัล ที่เราต่างใช้โซเชียลมีเดียในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่ในอีกมุมหนึ่งก็สามารถค้าขายสร้างรายได้ ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ
ใบไม้ร่าเริง
01/04/2021