ประกันธุรกิจ

รู้หรือไม่? ลูกจ้างที่เป็น “คุณแม่ตั้งครรภ์” ขอนายจ้างเปลี่ยนงานได้

ผู้เขียน : NP. Meaw :)
Published October 02, 2017
ชุดคลุมท้อง
การตั้งครรภ์ สำหรับพนักงานเงินเดือน หาเช้ากินค่ำนอกจากจะต้องเร่งหาเงินเพื่อใช้ในการทำคลอดในอีก 9 เดือนแล้ว เรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากทำงานหนักไป หรือหักโหมเกินไป ก็อาจจะส่งผลเสียต่อเด็กในท้อง ดังนั้น งานสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งถ้าหากงานหนักไป การขอเปลี่ยนงาน ชั่วคราวจึงเป็นเรื่องที่สมควรสำหรับพนักงานที่กำลังท้อง แต่ก็นั่นแหละ อาจเกิดปัญหาตามมา ก็เพราะใช่ว่านายจ้างทุกคนจะเข้าใจ และใจดีเหมือนกันหมดทุกคนนี่นา  จึงได้มีกฎหมายต่างๆ ออกมารองรับ ดังนี้

คุณแม่ตั้งครรภ์

พรบ.คุ้มครองแรงงาน กับ ลูกจ้างคุณแม่ตั้งครรภ์

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 42 กล่าวว่า
ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง มาแสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิม เป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้และให้นายจ้างพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างนั้นและในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


งานสำหรับคนท้อง

สิทธิประกันสังคมคุณแม่ตั้งครรภ์

สำหรับคนท้องได้มีการดูแลและให้สิทธิความคุ้มครอง ของประกันสังคมในหลายๆด้าน ดังนี้          ตามกฎหมายแล้ว เป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะลาคลอดได้ตามกำหนด 90 วัน โดยที่นายจ้างไม่มีสิทธิยับยั้งได้ และในช่วงเวลาที่ลาคลอด ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเป็นเวลา 45 วัน รับจากประกันสังคมอีก 45 วัน และในกรณีที่มาทำงานเลยโดยไม่รอหยุดให้ครบ 90 วันเช่นนี้ ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างตามปกติในวันที่มาทำงาน
  • สิทธิได้รับค่าคลอดบุตร

         นอกจากนี้ยังสามารถเบิกค่าคลอดบุตรในอัตราเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ซึ่งหมายความว่า หากคลอดบุตรคนที่ 3 คุณแม่จะไม่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้อีก ยกเว้นถ้าคุณพ่อก็เป็นผู้ประกันตนด้วย จึงจะสามารถใช้สิทธิของคุณพ่อกับบุตรคนที่ 3 และ 4 ได้          สำนักงานประกันสังคมยังให้เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายรายเดือนให้แก่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ ในอัตรา 400 บาทต่อเดือนต่อคน โดยใช้สิทธิได้คราวละไม่เกิน 2 คน   ซึ่งคุณแม่ที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา15 เดือน ก่อนวันคลอดบุตรงานสำหรับคนท้อง

งานที่นายจ้างห้ามให้ลูกจ้างที่เป็น คุณแม่ตั้งครรภ์ ทำ

งานต่างๆใดๆที่นายจ้างไม่มีสิทธิบังคับ หรือใช้ให้ลูกจ้างที่มีครรภ์ไปทำ คือ
  • งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
  • งานที่ขับเคลื่อนหรือต้องติดไปกับยานพาหนะ
  • งานยก แบก หาม ของที่หนักเกิน 15 กิโลกรัม
  • งานใดๆที่ทำในเรือ
  • การทำงานล่วงเวลา 22:00 – 06:00 น.
  • การทำงานในวันหยุด
ซึ่งในกรณีที่ลูกจ้างมีครรภ์มีตำแหน่งงานเป็น พนักงานบัญชี  ผู้บริหาร หรืองานธุรการต่างๆ หากต้องมีการทำงานล่วงเวลา จะต้องได้รับความยินยอมจ้างพนักงานลูกจ้าง ซึ่ง หากนายจ้างฝ่าฝืนมีโทษขั้นต่ำปรับไม่เกิน 5,000 บาท โทษสูงสุดจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับการทำประกันสังคมในระหว่างทำงานแน่นอน เป็นสวัสดิการที่บริษัท หรือที่ทำงานทำให้กับเรา แต่ถ้าหากเราออกจากงานแล้ว หรือ มีเหตุให้ต้องออก แต่อยากได้สิทธิประกันสังคมจะทำอย่างไร

ประกันสังคมออกจากงานแต่อยากได้สิทธิประกันสังคม

ก่อนอื่นต้องบอกว่า แม้ว่าจะออกจากงานแล้วหากต้องการสิทธิประกันสังคมก็สามารถทำได้ เพราะตาม มาตรา 39 ซึ่งเป็นประกันภาคสมัครใจ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533   ได้ระบุไว้ว่า ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ซึ่งตามมาตรา 39 จะคุ้มครองในกรณีของ การเจ็บป่วย  อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ เท่านั้น
สิทธิต่างๆที่ลูกจ้างตั้งครรภ์ได้รับจากสวัสดิการสังคมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการดูแลเท่านั้น เพราะที่สำคัญ คือการดูแลตัวเองของคุณแม่ตั้งครรภ์ ต้องรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรสำหรับการตั้งครรภ์  ซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ถือเป็นการดูแลตัวเองที่ดีคือการ การทำประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณแม่เอง หรือ ทำเพื่อคุณลูกที่กำลังจะเกิดมาเพราอุบัติเหตุ หรือโรคร้ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีเยอะมาก อีกทั้งการเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็มีแต่ความเสี่ยงหากถูกไล่ออก การทำประกันที่ถือว่าเป็นการออมเงินเพื่อดูแลตัวเองอย่างหนึ่ง จึงเป็นทางเลือกสำคัญ ในยามฉุกเฉิน ซึ่งหากสนใจกรมธรรม์ประกันต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Rabbit Care โบรคเกอร์ประกันภัยที่จะดูแลลูกค้าได้อย่างครบครัน

บทความประกันธุรกิจ

Rabbit Care Blog Image 29073

ประกันธุรกิจ

เบื่องาน ขั้นสุด มาดูทางแก้ก่อนหมดไฟกันเถอะ

“ตอนนี้ เบื่องาน ที่ทำอยู่มาก รู้สึกเหมือนกำลังจะหมดไฟทั้งที่ยังอายุน้อย ขอวิธีแก้หน่อยสิ”เชื่อว่าเพื่อนๆ วัยทำงานหลายคนก็กำลังตั้งคำถามนี้กันในใจ
IN-Wsible
21/11/2020
Rabbit Care Blog Image 61575

ประกันธุรกิจ

ประกันภัยธุรกิจคืออะไร? จำเป็นแค่ไหนกันนะ?

เรียนว่าเศรษฐกิจลุ่ม ๆ ดอน ๆ มากในช่วงนี้ หลายกิจการต้องปิดตัว หลายบริษัทต้องลดต้นทุน ซึ่งถ้าหากจะลดรายจ่ายให้ธุรกิจช่วงนี้ ประกันภัยธุรกิจยังจำเป็นไหมนะ?
คะน้าใบเขียว
19/08/2020
Rabbit Care Blog Image 48968

ประกันธุรกิจ

ธุรกิจแบบไหน ที่เหมาะกับการทำประกันธุรกิจ

หลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องประกันธุรกิจกันไปในบทความที่แล้ว จริงอยู่ที่เราอาจจะเข้าใจเจ้าประกันธุรกิจที่ว่านี้มากขึ้น
คะน้าใบเขียว
11/10/2019